รามาธิบดีพยาบาลสาร
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 15. ฉบับที่ 3. กันยายน - ธันวาคม 2552

Download
การประเมินผลการจัดการความปวดเฉียบพลันในโรงพยาบาลรามาธิบดี 110
การประเมินความปวดและพฤติกรรมที่ผู้ป่วยแสดงออกหลังผ่าตัดที่ห้องพักฟื้น 112
การจัดการกับความปวด และความพึงพอใจต่อการจัดการกับความปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกออกทางหน้าท้อง 115
การศึกษาติดตามภาวะสุขภาพของผู้ป่วยทีมีปัญหาปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังก่อนและหลังผ่าตัดกระดูกสันหลัง 111
ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนประคับประคองในระยะคลอด ต่อความเครียดและการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก 113
การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ถุงโพลิเอททิลีนและเครื่องให้ความอบอุ่นชนิดแผ่รังสีต่ออุณภูมิกายของทารกคลอดครบกำหนด 111
ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการป้องกันภาวะอุณภูมิกายต่ำต่ออุณภูมิกายของทารกคลอดครบกำหนด 113
แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดการคั่งค้างของเสมหะในผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นที่เป็นโรคหลอดลมโป่งพอง 112
ผลของการประยุกต์ใช้สื่อประสมต่อความคาดหวังและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในห้องผาตัดของนักศึกษาพยาบาล 114
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนจากครอบครัวและแรงสนับสนุนจากเพื่อนกับความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุในชนบท 111
Erratum 112
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 15. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม - สิงหาคม 2552

Download
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทการเป็นมารดา ต่อความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารก ความพึงพอใจในบทบาทของมารดา ความสามารถในการเรียนรู้พฤติกรรม และการเจริญเติบโตของทารก 112
การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการหยุดหายใจในทารกเกิดก่อนกำหนด 113
ความสัมพันธ์ของความเชื่ออำนวจภายใน-ภายนอกตนและความเชื่อด้านสุขภาพกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยวัยรุ่น 111
แหล่งความเครียด วิธีการเผชิญความเครียด และผลลัพธ์การเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ในการฝึกภาคปฏิบัติครั้งแรก 111
ผลของกลุ่มบำบัดแบบพฤติกรรมปัญญานิยม ต่อความหวังและความซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส 112
กิจกรรมการพยาบาลและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงในผู้ป่วยยาดเจ็บที่ศีรษะ 113
การชะลอการผ่าตัดในผู้ป่วยสูงอายุที่กระดูกสะโพกหัก: ปรากฏการณ์ทางคลินิกที่ท้าทายการจัดการ 110
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการผ่าตัดโรคกระดูกและข้อ 111
การจัดการปัญหาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษษในโรงพยาบาล : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 112
ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบต่อพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 112
Erratum 113
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 15. ฉบับที่ 1. มกราคม - เมษายน 2552

Download
กรนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 112
บทบาทของพยาบาลกับการรักษาแบบโฟโตไดนามิคทางจักษุวิทยา 112
ผลของการเสริมนมผสมในมารดาต่อปริมาณน้ำนมมารดาใน 48 ชั่วโมงหลังคลอดในโรงพยาบาลรามาธิบดี 111
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูของบิดามารดากับภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับช่วงชั้นปีที่ 4 112
ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล 111
การรับรู้ของผู้ป่วยต่อคุณลักษณะทางจริยธรรมของพยาบาลในโรงพยาบาล 111
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 110
ความเหนื่อยหน่ายของบุคลากรพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤติ 112
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 114
ภาวะทุพพลภาพ และปัจจัยเสี่ยงของภาวะทุพลภาพในประชากรสูงอายุไทย 112
ปัจจัยด้านอาการหายใจเหนื่อยหอบ สมรรถนะการทำงานของปอดและความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในการทำนายภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 112
ของฝากจาการไปศึกษาดูงานที่มูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไต้หวัน 111
 
 
 

จำนวนเรคคอร์ด : 73 / หน้าที่ : 11