รามาธิบดีพยาบาลสาร
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 8. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม 2545

Download
การป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยในโรงพยาบาล : การปฏิบัติการพยาบาลที่อิงหลักฐาน 223
ความเครียด การเผชิญความเครียด และความผาสุกในชีวิตของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 221
การติดตามบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จจากหลักสูตรของภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 223
การคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักศึกษาพยาบาลที่เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก 221
การพัฒนาแบบบันทึกการพยาบาลผ่าตัด 222
การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องของหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี 221
สติปัญญาทางอารมณ์ : ปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้บริหารการพยาบาล 221
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 8. ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน 2545

Download
ผลของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กับการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี 222
ความพึงพอใจต่อบริการการพยาบาลของครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ได้รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาล รามาธิบดี 220
คุณภาพการดูแลด้านจิตสังคมตามการรับรู้ของผู้ป่วย รพ.สงขลานครินทร์ 222
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่าตัด ห้องผ่าตัดศัลยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 227
การจัดโครงการนิเทศงานให้กับพยาบาลใหม่ของหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 221
ความต้องการของครอบครัวผู้ป่วยเรื้อรังระยะสุดท้ายของชีวิต 222
การนำกรณีศึกษาทางจริยธรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลภาคปฏิบัติ 222
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 7. ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม 2544

 
 
 

จำนวนเรคคอร์ด : 75 / หน้าที่ : 19