รามาธิบดีพยาบาลสาร
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 7. ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม 2544

 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 7. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม 2544

Download
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยวิกฤตด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด 78
แบบแผนของความอ่อนล้า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด 78
ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคเอสแอลอี 78
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ความสามารถในการเป็นมารดาและการรับรู้พฤติกรรมทารกแรกเกิด กับการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของมารดาในระยะหลังคลอด 80
การประเมินกิจกรรมการพยาบาลที่มารดาหลังคลอดได้รับในโรงพยาบาลรามาธิบดี 78
ผลของการเข้าร่วมโครงการสอนเสริมทักษะหัตถการขั้นพื้นฐานทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี 78
ภาวะไอจามปัสสาวะเล็ด 79
ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ : กรณีการเลื่อนผ่าตัด 78
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 7. ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน 2544

Download
คลินิก ออสโตมี ในรามาธิบดี 79
ปัจจัยบางประการ ความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเองและความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุที่เข้ารับการผ่าตัด 79
การศึกษาติดตามผู้ป่วยต้อกระจกที่ได้รับการผ่าตัดแบบไม่นอนโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี 78
ผลของการใช้ระบบการมอบหมายงานแบบพยาบาลเจ้าของไข้ต่อความสามารถและความเป็นอิสระในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล และความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลที่ได้รับ 80
การรับบริการให้คำปรึกษาและบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี 79
การประเมินความสำเร็จของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 79
การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยสูงอายุ 79
 
 
 

จำนวนเรคคอร์ด : 73 / หน้าที่ : 19