รามาธิบดีพยาบาลสาร
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 24. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

Download
ผลของการให้โคลอสตรุ้มทางปากในทารกเกิดก่อนกำหนดต่ออัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล 79
คุณภาพชีวิตผู้ดูแลเด็กโรคมะเร็งขณะได้รับการรักษา 93
อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยสูงอายุที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 85
การเปรียบเทียบการวัดพื้นที่แผล 3 วิธี: โฟโตชอป อิมเมจเจ และวิสิเทรค 78
การพัฒนาคลิปล็อคอุปกรณ์สำหรับรวบถุงคลุมกล้องผ่าตัดปลอดเชื้อและการประเมินประสิทธิผล 115
การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 88
การประเมินผลการใช้เสาใส่ขวดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือในบุคลากรทีมสุขภาพหน่วยตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน 110
ผลของโปรแกรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดนครปฐม 88
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 24. ฉบับที่ 1. มกราคม - เมษายน 2561

Download
การวิเคราะห์มโนทัศน์จิตวิญญาณ 109
การออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูสภาพในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีอาการคงที่ 96
ผลของการใช้นมแม่ร่วมกับการนวดปากกระตุ้นการดูดกลืนต่อประสิทธิภาพการดูดนมในทารกเกิดก่อนกำหนด 99
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัด 127
ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาซับซ้อนโดยผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงต่อผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย 117
การศึกษาความรู้ในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง 76
การเปรียบเทียบผลของการใช้ผ้าพันหน้าท้องแบบ 12 สายผูกด้วยเชือกกับผ้าพันหน้าท้องแบบ 3 สายติดเวลโครเทปของสตรีหลังผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลรามาธิบดี 94
การพัฒนาสื่อและผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ร่วมกับโจทย์สถานการณ์ต่อความรู้และความมั่นในการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยของนักศึกษาพยาบาล 98
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 23. ฉบับที่ 3. กันยายน - ธันวาคม 2560

Download
ผลของโปรแกรมการนวดปากในทารกเกิดก่อนกำหนดต่อระยะเปลี่ยนผ่านจากการให้นมทางสายยางสู่การกินนมทางปากและน้ำหนักตัว 57
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดกลุ่มอาการตอบสนองต่อการอักเสบทั่วร่างกายระยะ 72 ชั่วโมงแรก หลังผ่าตัดใหญ่ช่องท้อง 68
ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจต่ออุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบ 70
การศึกษาความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือวัดการรับรู้สติของผู้ป่วยระบบประสาทและสมอง (โฟร์สกอร์) โดยพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต 83
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมบริโภคภายหลังการตัดถุงน้ำดีในผู้ป่วยถุงน้ำดีอักเสบ 76
บทบาทและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในสถานบริการที่มีการดูแลแบบประคับประคองโดยเฉพาะ 65
ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการในชุมชนกึ่งชนบทจังหวัดอุบลราชธานี 98
ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแรนสามสิบต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน ดัชนีมวลกาย และค่าน้ำตาลในเลือดปลายนิ้วของผู้ที่เสี่ยงต่อเบาหวาน 64
 
 
 

จำนวนเรคคอร์ด : 72 / หน้าที่ : 2