รามาธิบดีพยาบาลสาร
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 7. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม 2544

Download
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยวิกฤตด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด 222
แบบแผนของความอ่อนล้า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด 220
ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคเอสแอลอี 220
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ความสามารถในการเป็นมารดาและการรับรู้พฤติกรรมทารกแรกเกิด กับการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของมารดาในระยะหลังคลอด 222
การประเมินกิจกรรมการพยาบาลที่มารดาหลังคลอดได้รับในโรงพยาบาลรามาธิบดี 222
ผลของการเข้าร่วมโครงการสอนเสริมทักษะหัตถการขั้นพื้นฐานทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี 220
ภาวะไอจามปัสสาวะเล็ด 222
ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ : กรณีการเลื่อนผ่าตัด 222
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 7. ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน 2544

Download
คลินิก ออสโตมี ในรามาธิบดี 223
ปัจจัยบางประการ ความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเองและความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุที่เข้ารับการผ่าตัด 223
การศึกษาติดตามผู้ป่วยต้อกระจกที่ได้รับการผ่าตัดแบบไม่นอนโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี 222
ผลของการใช้ระบบการมอบหมายงานแบบพยาบาลเจ้าของไข้ต่อความสามารถและความเป็นอิสระในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล และความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลที่ได้รับ 223
การรับบริการให้คำปรึกษาและบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี 222
การประเมินความสำเร็จของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 224
การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยสูงอายุ 224
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 6. ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม 2543

Download
การปฏิรูประบบสุขภาพ : โอกาสทองของวิชาชีพการพยาบาล 222
ผลของการอมน้ำแข็งต่อการป้องกันและบรรเทาอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด 223
ความเครียด การเผชิญความเครียด และแหล่งประโยชน์ของนักศึกษาพยาบาลปริญญาโทระหว่างการเรียนในภาคการศึกษาแรก 222
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนจากคู่สมรส การเปลี่ยนบทบาทเป็นมารดาและอาการซึเศร้าภายหลังคลอด 223
พยาบาลกับการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น 222
โรคต้อหินกับการดูแลตนเอง 223
แนวคิดการพยาบาลครอบครัวของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 222
 
 
 

จำนวนเรคคอร์ด : 75 / หน้าที่ : 20