รามาธิบดีพยาบาลสาร
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 6. ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม 2543

Download
การปฏิรูประบบสุขภาพ : โอกาสทองของวิชาชีพการพยาบาล 77
ผลของการอมน้ำแข็งต่อการป้องกันและบรรเทาอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด 77
ความเครียด การเผชิญความเครียด และแหล่งประโยชน์ของนักศึกษาพยาบาลปริญญาโทระหว่างการเรียนในภาคการศึกษาแรก 77
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงสนับสนุนจากคู่สมรส การเปลี่ยนบทบาทเป็นมารดาและอาการซึเศร้าภายหลังคลอด 77
พยาบาลกับการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น 77
โรคต้อหินกับการดูแลตนเอง 78
แนวคิดการพยาบาลครอบครัวของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 77
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 6. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม 2543

Download
การปฏิรูประบบบริการการพยาบาลในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ 77
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา 78
ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน เวลาที่ใช้และปริมาณยาที่ใช้ในการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยามัยโซพรอสตอลทางปากและทางช่องคลอด 77
การศึกษาติดตามระดับความเข้มแข็งในการมองโลก และความวิตกกังวลประจำตัวของนักศึกษาพยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างปีการศึกษา 2537-2540 79
ประสิทธิภาพของพยาบาลในการตรวจเต้านมผู้ป่วยหน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 79
ผลของขบวนการเวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจระยะที่ 2 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อบทบาทการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจของโรงพยาบาลรามาธิบดี 77
สาเหตุของการงดผ่าตัดและความรู้สึกของผู้ป่วยเมื่อถูกงดผ่าตัด 77
แนวคิดของการผสมผสานวิธีการจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษาพยาบาล 78
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 6. ฉบับที่ 1. มกราคม - เมษายน 2543

 
 
 

จำนวนเรคคอร์ด : 73 / หน้าที่ : 20