รามาธิบดีพยาบาลสาร
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 5. ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม 2542

Download
ความสำคัญของการติดตามบันทึกจำนวนปัสสาวะในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัด 94
ความต้องการและการตอบสนองความต้องการที่ได้รับของครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย ไอ ซี ยู โรงพยาบาลรามาธิบดี 94
ภาระในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่รอรับการเปลี่ยนไต 94
การรับรู้คุณลักษณะทางจริยธรรมจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรและแหล่งประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาล รามาธิบดี 94
คุณลักษณะของอาจาย์พยาบาลที่สอนภาคปฏิบัติตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์พยาบาล 94
แนวทางการดูแลรักษา : ทางเลือกใหม่ของการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล 94
สารสนเทศทางการพยาบาลกับการปรับปรุงการพยาบาลในประเทศไทย 94
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 5. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม 2542

 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 5. ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน 2542

Download
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง คืออะไร ? 94
ประโยชน์ของกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลรามาธิบดี 94
การนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล 94
ถุงรามาธิบดีสำหรับบรรจุถุงน้ำดีที่ผ่าตัดออกโดยวิธีส่องกล้อง 94
ประสิทธิภาพของการจัดเตรียมถุงมือแบบประหยัด : กรณีศึกษางานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี 94
การพยาบาลเด็กและครอบครัวที่เผชิญภาวะคุกคามชีวิต 94
การศึกษาย้อนหลังเป็นเวลา 10 ปี ในผู้ป่วยมายแอสทีเนีย เกรวิส ที่ได้รับการผ่าตัดต่อมไทมัสออก ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี 94
การซุบซิบและข่าวลือ ในบรรยากาศของการบริหารการพยาบาล 94
หุ่นฝึกการพันผ้า 94
ระบบสารสนเทศสำหรับพยาบาล ตอนที่ 9 : งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล 94
 
 
 

จำนวนเรคคอร์ด : 73 / หน้าที่ : 21