รามาธิบดีพยาบาลสาร
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 4. ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม 2541

Download
แนวโน้มการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของโลก : ข้อเสนอแนะ 80
WHO at Fitty 79
ศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกเพื่อการพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 79
ความกลัวของผู้ป่วยนอกขณะรอผ่าตัดหรือรอตรวจโดยการส่องกล้อง 79
คุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยซึ่งได้รับอุบัติเหตุ 79
พยาบาลจำแนกกับการบริการของหน่วยเวซศาสตร์ฉุกเฉิน 79
ความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งด้วยโฟโตไดนามิคและบทบาทของพยาบาล 78
ความสำคัญและบทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทันทีในห้องพักฟื้น 79
อารมณ์ขัน : เครื่องมือในการบริหารการพยาบาล 79
การประยุต์ใช้ OSCE ในการระเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาล 80
ระบบสารสนเทศสำหรับพยาบาล ตอนที่ 8 : ชุดข้อมูลมาตรฐานการบำบัดทางการพยาบาล 79
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 4. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม 2541

Download
การช่วยให้ผู้ป่วยที่สิ้นหวังตายอย่างสงบ 83
ความวิตกกังวลของพยาบาลจบใหม่ คุณลักษณะทั่วไปและความสามารถทางคลินิกของพยาบาลพี่เลี้ยงตามความต้องการของพยาบาลจบใหม่ 80
ประสิทธิภาพการจำแนกประเภทผู้ป่วยโดยพยาบาลจำแนกในหน่วย เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 82
การประเมินหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด 79
ความต้องการและความกังวลห่วงใยของผู้ปกครองเด็กป่วยเป็นโรคมะเร็งจอประสาทตาขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 82
เจตคติต่อกิจกรรม 5ส. ของเจ้าหน้าที่ งานการพยาบาลจักษุ-โสตฯ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 82
การกำหนดแนวทางการป้องกันสายให้อาหารหลุด 82
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล 82
การพยาบาลในห้องผ่าตัด : จากการส่งเครื่องมือสู่การพยาบาลแบบองค์รวม 81
อุปกรณ์สำหรับขูดหัวจี้ไฟฟ้า 82
ระบบสารสนเทศสำหรับพยาบาล ตอนที่ 7 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 81
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 4. ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน 2541

Download
เอชไอวี/เอดส์กับเจ้าหน้าที่สุขภาพ : นโยบายและแนวทางปฏิบัติ 80
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกายทารกคลอดก่อนกำหนดภายหลังการอาบน้ำ 81
การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจแบบผู้ป่วยนอก 82
การใช้ขาสตีเวียร์ในโรคอ้วน 82
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ป่วยและภาวะแทรกซ้อนระหว่างวิธีดมยาสลบทั่วไปและการใช้ยาชาเฉพาะที่สำหรับผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้อง 81
คุณภาพการให้ยา 81
การจัดการเรียนการสอนวิธีใช้ปัญหาเป็นหลัก วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 82
การตรวจคลื่นสมองเด็กในโรงพยาบาลรามาธิบดี 79
Management in diabetic neuropathic foot ulcers 79
การตรวจหาตำแหน่งและการรักษามะเร็งด้วยแสงเลเซอร์ 80
ความสำคัญของการร่วมมือระหว่างการศึกษาและการบริการพยาบาล 80
ระบบสารสนเทศสำหรับพยาบาล ตอนที่ 6 : ภาษาพยาบาลในระบบคอมพิวเตอร์ 80
มัลติมีเดีย : มิติทางเทคโนโลยีการศึกษา 80
 
 
 

จำนวนเรคคอร์ด : 73 / หน้าที่ : 22