รามาธิบดีพยาบาลสาร
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 3. ฉบับที่ 3. กันยายน-ธันวาคม 2540

Download
การพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 94
ความวิตกกังวล ความเครียดและการเผชิญความเครียดของพยาบาลจบใหม่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเข้าสู่บทบาทพยาบาลวิชาชีพในช่วงเดือนที่ 4-6 ของการปฏิบัติงาน 94
ผลของการให้ข้อมูลอย่างเป็นระบบต่อความพึงพอใจในการบริการพยาบาลของบิดามารดาที่มีบุตรพักรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมสามัญโรงพยาบาลรามาธิบดี 94
ความพึงพอใจต่อการบริการการพยาบาลของผู้ป่วยที่ไว้รักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมสามัญ โรงพยาบาลรามาธิบดี 94
คุณภาพการพยาบาลในห้องผ่าตัด 94
กรณีศึกษานำร่อง : ผลของการใช้ระบบนัดเป็นเวลาในหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรคตาโรงพยาบาลรามาธิบดี 94
กระบวนการสร้างพลังอำนาจในมารดาที่ต้องดูแลบุตรผู้ป่วยเรื้อรัง : กรณีศึกษา 95
ความก้าวหน้าในการรักษานิ่วที่ท่อไตและบทบาทของพยาบาล 94
พยาบาลมีส่วนช่วยลดความพิการในผู้ป่วยโรคเรื้อนได้อย่างไร 94
ระบบสารสนเทศสำหรับพยาบาล ตอนที่ 5.2 พยาบาลสารสนเทศ : Nursing Informatics 94
รายงานการดูงาน : การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาล Saint Jude Children's Research เมือง Memphis มลรัฐ Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา 94
เลเซอร์ทางการแพทย์ : บทสัมภาษณ์ รศ.นพ. บุญชู กุลประดิษ์ฐามณ์ 95
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 3. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม 2540

Download
การออกกำลังกายเพื่อป้องกันกระดูกพรุน 94
ประสิทธิภาพของเบนไซดามีน ไฮโดรคลอไรด์ในการป้องกันผลของรังสีต่อผิวหนังในผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ 94
คุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยที่มีออสโตมี่ 94
ความรู้สึกปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดจอตาด้วยเลเซอร์ 95
เสื้อกล้องรามาธิบดีสำหรับกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ผ่าตัด 94
การสร้างพลังอำนาจ : กลยุทธในการควบคุมอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 94
การดูแลผู้สูญเสียการมองเห็น 94
เด็กร้อง 3เดือน : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการดูแล 94
คุณภาพของบัณฑิตทางการพยาบาล 94
ระบบสารสนเทศสำหรับพยาบาล ตอนที่ 5.1 ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล (nursing information system : NIS) 94
เทคนิคการเตรยมแผ่นใสสีเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ 94
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 3. ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน 2540

Download
บ้านคือสถานที่ส่งเสริมการฟื้นหายจากความเจ็บป่วย 94
ความเครียดและการเผชิญความเครียดของพยาบาลจบใหม่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเข้าสู่บทบาทพยาบาลวิชาชีพ 94
ผลของการกลั้วคอด้วยน้ำอุ่นต่อการลดความเจ็บปวดของผู้ป่วยหลังถอดท่อหลอดลมคอ 94
ทัศนคติต่อโรคมะเร็ง ปฏิกิริยาตอบสนองต่อโรคและการปรับตัวในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 94
การประเมินตัดสินเกี่ยวกับการบริจาคไต แรงสนับสนุนทางสังคมและภาวะสุขภาพของผู้บริจาคไต 94
ความพึงพอใจและผลการเรียนของนักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการสอนเสริมทักษะหัตถการพื้นฐานทางการพยาบาล 94
คุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด 94
การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่โคโรนารี่สะเต๊นท์ (Coronary Stent) 94
เด็กวัยรุ่นป่วยเรื้อรัง : ผลกระทบต่อความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 94
การเตรียมผู้ป่วยก่อนใช้ยาระงับความรู้สึก 94
ระบบสารสนเทศสำหรับพยาบาล ตอนที่ 4 : ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (HIS : Hospital Information System) 94
 
 
 

จำนวนเรคคอร์ด : 73 / หน้าที่ : 23