รามาธิบดีพยาบาลสาร
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 2. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม 2539

Download
ปัญหาทางจริยธรรม : การบอกผลเลือดการติดเชื้อ เอช ไอ วี 76
คุณภาพการนอนหลับและสิ่งรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลรามาธิบดี 46
คุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหาร 52
ผลของการใช้ยาปฏิชีวนะป้ายเฉพาะที่ต่อการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบจากการคาสายสวนไว้ในหลอดเลือดดำตื้น 59
ความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ตรวจสวนหัวใจ 63
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองกับระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน 47
ผลของการฉีดยาลิโดเคนเพื่อลดความเจ็บปวดในการแทงเข็มเข้าหลอดเลือดดำเพื่อให้สารน้ำ 50
การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย 107
บัญญัติ 10 ประการในการดูดเสมหะอย่างปลอดภัย 62
ผู้สูงอายุ : ปรากฏการณ์ตะวันตกดิน 65
ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ 77
การบริหารความขัดแย้ง 56
ระบบสารสนเทศสำหรับพยาบาล : ตอนที่ 3.1 แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ 52
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 2. ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน 2539

Download
ขอบเขตของการปฏิบัติการพยาบาล 63
แบบแผนการเกิดอาการคลื่นไส้และอาเจียน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด 67
ผลของการส่งเสริมสัมพันธภาพหลังคลอดระหว่างบิดาและทารกและบทบาทในการเลี้ยงดูบุตรของบิดที่มีบุตรคนแรก 70
ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าและความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งและคอที่ได้รับรังสีรักษา 56
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่พยาบาลต่อบทบาทของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการในโรงพยาบาลรามาธิบดี 52
ผลของการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่ออาการไม่สุขสบายภาวะอารมณ์ และความพร่องในการดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด 57
ความพึงพอใจต่อการบริการการพยาบาลของผู้ป่วยที่ได้รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมสามัญโรงพยาบาลรามาธิบดี 65
วิธีการให้ยาขับเหล็กในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย 59
ญาติผู้ดูแลที่บ้าน : แนวคิดและปัญหาในการวิจัย 81
การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องบันทึกโฮลเตอร์ 64
การประเมินความปวด : บทบาทที่สำคัญของพยาบาล 66
การจัดการเรียนการสอนแบบที่ใช้ปัญหาเป็นหลักในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์รามาธิบดี 56
ระบบสารสนเทศสำหรับพยาบาล : ตอนที่ 2 ระบบสารสนเทศ 69
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 1. ฉบับที่ 1. มกราคม-ธันวาคม 2538

Download
เตียงระดับเตี้ยช่วยให้ผู้ป่วยสูงอายุฟื้นสภาพเร็วได้อย่างไร 63
ปัญหาในการให้อาหารทางสายให้อาหารของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอระยะหลังผ่าตัด 58
ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533-2536 68
ผลของการสนับสนุนการดูแลตนเองและการเผชิญกับโรคต่อคุณภาพชีวิต ภาวะอารมณ์ทุกข์โศก และความพร่องในการดูแลตนเอง ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่รับรังสีรักษา 63
การตอบสนองของเด็กอุจจาระร่วงเฉียบพลันภายหลังการได้รับอาหารต่างกัน : นมผสมเจือจาง นมผสมแลคโตสต่ำและโจ๊ก 58
การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล : รูปแบบการจัดการโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม 61
ผู้ป่วยดื้อ : ปัญหาท้าทายสำหรับพยาบาล 99
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญกับภาวะการขาดแคลนพยาบาล 58
โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจคน 56
ระบบพยาบาลพี่เลี้ยง : สะพานเชื่อมจากนักศึกษาสู่พยาบาลวิชาชีพ 67
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก : มุมมองในต่างแดน 50
 
 
 

จำนวนเรคคอร์ด : 72 / หน้าที่ : 24