รามาธิบดีพยาบาลสาร
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 2. ฉบับที่ 3. กันยายน - ธันวาคม 2539

Download
การพยาบาลกับผู้สูงอายุ 77
ผลของการให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการดูแลต่อความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน ความผาสุก ภาวะแทรกซ้อน และจำนวนวันที่อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการพยาบาลที่ได้รับ 77
ภาระในการดูแลและความผาสุกโดยทั่วไปของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพา 77
การลดการสูญเสียยาระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัดโดยระบบการจัดเตรียมยาที่ส่วนกลาง 77
ภาวะสุขภาพและแบบแผนชีวิตผู้สูงอายุ 77
การประเมินภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ 77
การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในงานวิจัย 77
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 77
การดูแลแบบสหวิชาการสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ : บทบาทของแพทย์ 77
การดูแลแบบสหวิชาการสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ : บทบาทของเภสัชกร 77
โภชนาการในผู้สูงอายุ 77
กระดูกหักในผู้สูงอายุ 77
ภาวะปัสสาวะเล็ด 77
ระบบบริการสุขภาพและการเตรียมบุคลากรทางการพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ 77
ระบบสารสนเทศสำหรับพยาบาล ตอนที่ 3.2 : วงจรชีวิตการพัฒนาระบบสารสนเทศ 77
การประเมินภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ 77
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 2. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม 2539

Download
ปัญหาทางจริยธรรม : การบอกผลเลือดการติดเชื้อ เอช ไอ วี 77
คุณภาพการนอนหลับและสิ่งรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลรามาธิบดี 78
คุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหาร 78
ผลของการใช้ยาปฏิชีวนะป้ายเฉพาะที่ต่อการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบจากการคาสายสวนไว้ในหลอดเลือดดำตื้น 77
ความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ตรวจสวนหัวใจ 77
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองกับระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน 78
ผลของการฉีดยาลิโดเคนเพื่อลดความเจ็บปวดในการแทงเข็มเข้าหลอดเลือดดำเพื่อให้สารน้ำ 77
การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย 77
บัญญัติ 10 ประการในการดูดเสมหะอย่างปลอดภัย 77
ผู้สูงอายุ : ปรากฏการณ์ตะวันตกดิน 77
ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ 77
การบริหารความขัดแย้ง 77
ระบบสารสนเทศสำหรับพยาบาล : ตอนที่ 3.1 แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ 77
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 2. ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน 2539

Download
ขอบเขตของการปฏิบัติการพยาบาล 78
แบบแผนการเกิดอาการคลื่นไส้และอาเจียน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด 78
ผลของการส่งเสริมสัมพันธภาพหลังคลอดระหว่างบิดาและทารกและบทบาทในการเลี้ยงดูบุตรของบิดที่มีบุตรคนแรก 78
ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าและความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งและคอที่ได้รับรังสีรักษา 78
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่พยาบาลต่อบทบาทของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการในโรงพยาบาลรามาธิบดี 78
ผลของการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่ออาการไม่สุขสบายภาวะอารมณ์ และความพร่องในการดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด 77
ความพึงพอใจต่อการบริการการพยาบาลของผู้ป่วยที่ได้รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมสามัญโรงพยาบาลรามาธิบดี 77
วิธีการให้ยาขับเหล็กในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย 77
ญาติผู้ดูแลที่บ้าน : แนวคิดและปัญหาในการวิจัย 77
การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องบันทึกโฮลเตอร์ 77
การประเมินความปวด : บทบาทที่สำคัญของพยาบาล 77
การจัดการเรียนการสอนแบบที่ใช้ปัญหาเป็นหลักในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์รามาธิบดี 77
ระบบสารสนเทศสำหรับพยาบาล : ตอนที่ 2 ระบบสารสนเทศ 78
 
 
 

จำนวนเรคคอร์ด : 73 / หน้าที่ : 24