รามาธิบดีพยาบาลสาร
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 3. ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน 2540

Download
บ้านคือสถานที่ส่งเสริมการฟื้นหายจากความเจ็บป่วย 157
ความเครียดและการเผชิญความเครียดของพยาบาลจบใหม่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเข้าสู่บทบาทพยาบาลวิชาชีพ 159
ผลของการกลั้วคอด้วยน้ำอุ่นต่อการลดความเจ็บปวดของผู้ป่วยหลังถอดท่อหลอดลมคอ 160
ทัศนคติต่อโรคมะเร็ง ปฏิกิริยาตอบสนองต่อโรคและการปรับตัวในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 160
การประเมินตัดสินเกี่ยวกับการบริจาคไต แรงสนับสนุนทางสังคมและภาวะสุขภาพของผู้บริจาคไต 158
ความพึงพอใจและผลการเรียนของนักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการสอนเสริมทักษะหัตถการพื้นฐานทางการพยาบาล 159
คุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด 158
การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่โคโรนารี่สะเต๊นท์ (Coronary Stent) 159
เด็กวัยรุ่นป่วยเรื้อรัง : ผลกระทบต่อความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 158
การเตรียมผู้ป่วยก่อนใช้ยาระงับความรู้สึก 159
ระบบสารสนเทศสำหรับพยาบาล ตอนที่ 4 : ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (HIS : Hospital Information System) 161
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 2. ฉบับที่ 3. กันยายน - ธันวาคม 2539

Download
การพยาบาลกับผู้สูงอายุ 159
ผลของการให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการดูแลต่อความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน ความผาสุก ภาวะแทรกซ้อน และจำนวนวันที่อยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยสูงอายุความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการพยาบาลที่ได้รับ 159
ภาระในการดูแลและความผาสุกโดยทั่วไปของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพา 160
การลดการสูญเสียยาระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัดโดยระบบการจัดเตรียมยาที่ส่วนกลาง 159
ภาวะสุขภาพและแบบแผนชีวิตผู้สูงอายุ 159
การประเมินภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ 159
การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในงานวิจัย 159
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 159
การดูแลแบบสหวิชาการสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ : บทบาทของแพทย์ 160
การดูแลแบบสหวิชาการสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ : บทบาทของเภสัชกร 160
โภชนาการในผู้สูงอายุ 158
กระดูกหักในผู้สูงอายุ 159
ภาวะปัสสาวะเล็ด 169
ระบบบริการสุขภาพและการเตรียมบุคลากรทางการพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ 159
ระบบสารสนเทศสำหรับพยาบาล ตอนที่ 3.2 : วงจรชีวิตการพัฒนาระบบสารสนเทศ 159
การประเมินภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ 159
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 2. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม 2539

Download
ปัญหาทางจริยธรรม : การบอกผลเลือดการติดเชื้อ เอช ไอ วี 160
คุณภาพการนอนหลับและสิ่งรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลรามาธิบดี 159
คุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหาร 159
ผลของการใช้ยาปฏิชีวนะป้ายเฉพาะที่ต่อการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบจากการคาสายสวนไว้ในหลอดเลือดดำตื้น 158
ความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ตรวจสวนหัวใจ 173
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองกับระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน 160
ผลของการฉีดยาลิโดเคนเพื่อลดความเจ็บปวดในการแทงเข็มเข้าหลอดเลือดดำเพื่อให้สารน้ำ 159
การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย 159
บัญญัติ 10 ประการในการดูดเสมหะอย่างปลอดภัย 167
ผู้สูงอายุ : ปรากฏการณ์ตะวันตกดิน 157
ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ 158
การบริหารความขัดแย้ง 159
ระบบสารสนเทศสำหรับพยาบาล : ตอนที่ 3.1 แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ 159
 
 
 

จำนวนเรคคอร์ด : 74 / หน้าที่ : 24