รามาธิบดีพยาบาลสาร
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 2. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม-สิงหาคม 2539

Download
ปัญหาทางจริยธรรม : การบอกผลเลือดการติดเชื้อ เอช ไอ วี 236
คุณภาพการนอนหลับและสิ่งรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลรามาธิบดี 237
คุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหาร 239
ผลของการใช้ยาปฏิชีวนะป้ายเฉพาะที่ต่อการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบจากการคาสายสวนไว้ในหลอดเลือดดำตื้น 237
ความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ตรวจสวนหัวใจ 237
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองกับระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน 237
ผลของการฉีดยาลิโดเคนเพื่อลดความเจ็บปวดในการแทงเข็มเข้าหลอดเลือดดำเพื่อให้สารน้ำ 237
การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย 236
บัญญัติ 10 ประการในการดูดเสมหะอย่างปลอดภัย 237
ผู้สูงอายุ : ปรากฏการณ์ตะวันตกดิน 236
ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ 237
การบริหารความขัดแย้ง 237
ระบบสารสนเทศสำหรับพยาบาล : ตอนที่ 3.1 แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศ 238
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 2. ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน 2539

Download
ขอบเขตของการปฏิบัติการพยาบาล 237
แบบแผนการเกิดอาการคลื่นไส้และอาเจียน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด 236
ผลของการส่งเสริมสัมพันธภาพหลังคลอดระหว่างบิดาและทารกและบทบาทในการเลี้ยงดูบุตรของบิดที่มีบุตรคนแรก 235
ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าและความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งและคอที่ได้รับรังสีรักษา 235
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่พยาบาลต่อบทบาทของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการในโรงพยาบาลรามาธิบดี 238
ผลของการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่ออาการไม่สุขสบายภาวะอารมณ์ และความพร่องในการดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด 236
ความพึงพอใจต่อการบริการการพยาบาลของผู้ป่วยที่ได้รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมสามัญโรงพยาบาลรามาธิบดี 235
วิธีการให้ยาขับเหล็กในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย 235
ญาติผู้ดูแลที่บ้าน : แนวคิดและปัญหาในการวิจัย 236
การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องบันทึกโฮลเตอร์ 235
การประเมินความปวด : บทบาทที่สำคัญของพยาบาล 237
การจัดการเรียนการสอนแบบที่ใช้ปัญหาเป็นหลักในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์รามาธิบดี 234
ระบบสารสนเทศสำหรับพยาบาล : ตอนที่ 2 ระบบสารสนเทศ 237
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 1. ฉบับที่ 1. มกราคม-ธันวาคม 2538

Download
เตียงระดับเตี้ยช่วยให้ผู้ป่วยสูงอายุฟื้นสภาพเร็วได้อย่างไร 235
ปัญหาในการให้อาหารทางสายให้อาหารของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอระยะหลังผ่าตัด 235
ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533-2536 236
ผลของการสนับสนุนการดูแลตนเองและการเผชิญกับโรคต่อคุณภาพชีวิต ภาวะอารมณ์ทุกข์โศก และความพร่องในการดูแลตนเอง ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่รับรังสีรักษา 235
การตอบสนองของเด็กอุจจาระร่วงเฉียบพลันภายหลังการได้รับอาหารต่างกัน : นมผสมเจือจาง นมผสมแลคโตสต่ำและโจ๊ก 237
การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล : รูปแบบการจัดการโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม 234
ผู้ป่วยดื้อ : ปัญหาท้าทายสำหรับพยาบาล 235
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญกับภาวะการขาดแคลนพยาบาล 236
โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจคน 236
ระบบพยาบาลพี่เลี้ยง : สะพานเชื่อมจากนักศึกษาสู่พยาบาลวิชาชีพ 234
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก : มุมมองในต่างแดน 241
 
 
 

จำนวนเรคคอร์ด : 75 / หน้าที่ : 25