รามาธิบดีพยาบาลสาร
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 1. ฉบับที่ 1. มกราคม-ธันวาคม 2538

Download
เตียงระดับเตี้ยช่วยให้ผู้ป่วยสูงอายุฟื้นสภาพเร็วได้อย่างไร 84
ปัญหาในการให้อาหารทางสายให้อาหารของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอระยะหลังผ่าตัด 80
ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึกในโรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533-2536 80
ผลของการสนับสนุนการดูแลตนเองและการเผชิญกับโรคต่อคุณภาพชีวิต ภาวะอารมณ์ทุกข์โศก และความพร่องในการดูแลตนเอง ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่รับรังสีรักษา 79
การตอบสนองของเด็กอุจจาระร่วงเฉียบพลันภายหลังการได้รับอาหารต่างกัน : นมผสมเจือจาง นมผสมแลคโตสต่ำและโจ๊ก 80
การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล : รูปแบบการจัดการโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม 81
ผู้ป่วยดื้อ : ปัญหาท้าทายสำหรับพยาบาล 80
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญกับภาวะการขาดแคลนพยาบาล 80
โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจคน 79
ระบบพยาบาลพี่เลี้ยง : สะพานเชื่อมจากนักศึกษาสู่พยาบาลวิชาชีพ 80
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก : มุมมองในต่างแดน 80
 
 
 

จำนวนเรคคอร์ด : 73 / หน้าที่ : 25