รามาธิบดีพยาบาลสาร
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 22. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม - สิงหาคม 2559

Download
การพัฒนาเครื่องมือดึงรั้งเนื้อเยื่อปลายแหลมในการผ่าตัดปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ 70
การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในนักศึกษาพยาบาล 71
ผลของการให้สารละลายซูโครสทางปากต่อการลดความปวดจากการดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอในทารกเกิดก่อนกำหนด 85
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับศักดิ์ศรีของผู้สุงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ 112
ปัจจัยทำนายความเหนื่อยล้าของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 67
ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อพฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของพนักงานในสถานประกอบการที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน 79
การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษาพยาบาลโดยกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 70
การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิดเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักศึกษาพยาบาล 62
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 22. ฉบับที่ 1. มกราคม - เมษายน 2559

Download
การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจนับใบมีดและเข็มชนิดแถบกาวในห้องผ่าตัด 93
บทบาทของพยาบาลห้องผ่าตัด : การให้ข้อมูลในการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด 82
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะในตนเองกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพในระยะคลอดของมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ 61
ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของผิวหนังบริเวณจมูกต่อการบาดเจ็บของผิวหนังบริเวณจมูกในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการช่วยหายใจด้วยแรงดันบวกอย่างต่อเนื่องทางจมูก 68
ผลของนมแม่ต่อการตอบสนองความปวดจากการดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอในทารกเกิดก่อนกำหนด 65
ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และญาติผู้ดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้านต่อความพร้อมในการดูแล ความเครียด การปรับตัว และความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับของญาติผู้ดูแล 80
การใช้ฉลากโภชนาการและภาวะโภชนาการของประชาชนในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 88
ผลของโปรแกรมฝึกอบรมการจัดการทางเดินหายใจ และการช่วยหายใจสำหรับนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี 85
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 21. ฉบับที่ 3. กันยายน - ธันวาคม 2558

Download
การใช้ผู้ป่วยจำลองในการศึกษาพยาบาล 73
รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน : บทบาทของพยาบาล 76
การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการป้องกันและจัดการการติดเชื้อไวรัสอีสุกอีใสของบุคลากรทีมสุขภาพ 74
ภาระในการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติของระบบประสาทที่เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี 65
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อโรคมือเท้าปากของผู้ดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กวัยก่อนอนุบาลและผู้ปกครอง 65
ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการตนเองต่อการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการควบคุมอาการหายใจลำบาก และความทนทานในการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 81
ผลของการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธต่อความวิตกกังวลของผู้ดูแลเด้กกำพร้าและถูกทอดทิ้ง 61
รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา 88
การใช้นวัตกรรมหุ่นแขนในการฝึกหัตถการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำของนักศึกษาพยาบาล 77
 
 
 

จำนวนเรคคอร์ด : 72 / หน้าที่ : 4