รามาธิบดีพยาบาลสาร
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 23. ฉบับที่ 1. มกราคม - เมษายน 2560

Download
การป้องกันและการจัดการภาวะแขนบวมจากน้ำเหลืองคั่งในผู้เป็นมะเร็งเต้านม : บทบาทพยาบาล 164
กรณีศึกษาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะลุกลามแบบประคับประคอง : บทบาทของผู้ปฏิบ้ติการพยาบาลขั้นสูง 164
บทบาทของพยาบาลในการจัดการดูแลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับปฐมภูมิตามแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 162
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอของเด็กโรคลมชัก 161
การรับรู้ภาระจากอาการ ภาระค่าใช้จ่าย กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 162
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับประทานอาหารอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถแห่งตน ความคาดหวังในผลลัพธ์จากการดูแล ความพึงพอใจของญาติผู้ดูแลต่อบริการที่ได้รับ และความปลอดภัยในการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 163
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตติยภูมิ 158
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงต่อความรู้ความพึงพอใจและความมั่นใจในตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในการฝึกปฏิบัติรายวิชาฝึกทักษะทางวิชาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา 159
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 22. ฉบับที่ 3. กันยายน - ธันวาคม 2559

Download
การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในผู้เป็นโรคไตเรื้อรัง 162
การพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู้เป็นเบาหวานที่กลัวภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดจากการฉีดอินซูลิน : กรณีศึกษา 162
การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมสนับสนุนการคลอดของพยาบาล 162
ผลของการนวดและ/หรือการประคบร้อน ต่อระดับความปวดในระยะปากมดลูกเปิดเร็ว และการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก 163
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้ายของพยาบาลวิชาชีพ 160
ผลของโปรแกรมส่งเสริมญาติผู้ดูแลด้านการสื่อสารในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีความบกพร่องด้านการสื่อสาร ต่อความรู้และการรับความสามารถแห่งตนของญาติผู้ดูแล 163
ประสบการณ์ชีวิตของผู้สุงอายุโรคเบาหวานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 159
ผลของกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาล 164
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 22. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม - สิงหาคม 2559

Download
การพัฒนาเครื่องมือดึงรั้งเนื้อเยื่อปลายแหลมในการผ่าตัดปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ 162
การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในนักศึกษาพยาบาล 159
ผลของการให้สารละลายซูโครสทางปากต่อการลดความปวดจากการดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอในทารกเกิดก่อนกำหนด 164
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับศักดิ์ศรีของผู้สุงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ 160
ปัจจัยทำนายความเหนื่อยล้าของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 158
ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อพฤติกรรมสุขภาพและภาวะโภชนาการของพนักงานในสถานประกอบการที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน 160
การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษาพยาบาลโดยกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 160
การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิดเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักศึกษาพยาบาล 159
 
 
 

จำนวนเรคคอร์ด : 74 / หน้าที่ : 4