รามาธิบดีพยาบาลสาร
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 17. ฉบับที่ 3. กันยายน - ธันวาคม 2554

Download
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองในการใช้ยาและระดับการควบคุมโรคหืดของผู้สูงอายุโรคหืด 80
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับบริการโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี 78
ประสบการณ์การใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดไม่ใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 81
การเปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อนและจำนวนวันนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี ชนิดใช้และไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม 79
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาคาท่อช่วยหายใจหลังผ่าตัดหัวใจ 78
ปัจจัยทำนายความผาสุกในครอบครัวของสตรีที่มีความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ 79
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งกับการบาดเจ็บของคู่สมรสในผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว 77
การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในประเทศไทย 78
ความแข็งแกร่งในชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นไทย 78
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อป้องกันความรุนแรงในครอบครัว 81
การประเมินความต้องการจำเป็นด้านการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามการรับรู้ของบัณฑิตพยาบาลรามาธิบดี 78
ลักษณะการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล 81
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลโดยใช้โครงการตลาดนัดสุขภาพ 82
การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์สุขภาพชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน: กรณีศึกษา 81
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการมารับการรักษาต่อเนื่องในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง: กรณีศึกษา 81
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 17. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม - สิงหาคม 2554

Download
การพยาบาลเด็กชายที่เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขรูเปิดท่อปัสสาวะต่ำกว่าปกติ 79
ผลของดนตรีต่อภาวะหลับตื่นของทารกคลอดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยบำบัดวิกฤตทารกแรกเกิด 80
แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดก่อนกำหนดโดยใช้พลาสติกห่อหุ้มภายใต้เครื่องให้ความอบอุ่นชนิดแผ่รังสี 78
ประสิทธิภาพของการดูดน้ำมูกในปากและจมูกโดยใช้ เอ็มยู-ทิป ในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการช่วยหายใจโดยใช้แรงดันบวกอย่างต่อเนื่องทางจมูก 80
ปัจจัยทำนายการปรับตัวของผู้ดูแลเด็กโรคลมชัก 78
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วยขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 78
ผลของการใช้รูปแบบบริการพยาบาลผ่าตัดตาผู้ป่วยเด็กที่เน้นการมีส่วนร่วมของบิดามารดาต่อพฤติกรรมความร่วมมือของผู้ป่วยเด็กอายุ 1-6 ปี และความพึงพอใจของบิดามารดา 78
การพัฒนาแบบสอบความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการพยาบาล 79
ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ในโรงพยาบาลรามาธิบดี 78
การดูแลตนเองเกี่ยวกับการใช้ยาของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 79
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 17. ฉบับที่ 1. มกราคม - เมษายน 2554

Download
ปัจจัยคัดสรรในการทำนายพฤติกรรมป้องกันภาวะกระดูกพรุนของบุคลากรทางการพยาบาล 79
ผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม: การศึกษาเปรียบเทียบย้อนหลัง 80
ความปวด ความสามารถในการทำกิจกรรม และคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างที่รับการรักษาด้วยการฉีดยาเข้าไขสันหลัง 80
ผลของการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อความวิตกกังวลและความสามารถในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย 78
ผลของการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สมรรถนะการมีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตของผู้ดูแล 78
การได้รับการตอบสนองความต้องการ และการเผชิญความเครียดของญาติก่อนย้ายผู้ป่วยออกจากหอผู้ป่วยวิกฤต 79
ผลของการนวดกดจุดฝ่าเท้าต่อคุณภาพการนอนในผู้สูงอายุที่มีภาวะนอนไม่หลับ 79
การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและจัดการการหกล้มในผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 78
ผลของโครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของพยาบาล 80
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะในตนเองของพยาบาลวิชาชีพ 79
 
 
 

จำนวนเรคคอร์ด : 73 / หน้าที่ : 9