You are here

รามาธิบดีพยาบาลสาร

 
 

รามาธิบดีพยาบาลสาร เป็นวารสารทางการพยาบาลราย 4 เดือน จัดทำขึ้นโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี เป็นวารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติว่าได้คุณภาพตามมาตรฐาน และอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีระบบการบริหารจัดการแบบสากล คือ มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามจำนวนที่ สกอ.กำหนด ทำหน้าที่เป็น Peer review เพื่อ blindly review manuscript จากผู้ส่งต้นฉบับ รามาธิบดีพยาบาลสารเล่มแรกได้จัดพิมพ์ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และได้เริ่มดำเนินการเข้าสู่การเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสากลระดับชาติโดยใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย หรือ Thai Journals Online (ThaiJo) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556

รามาธิบดีพยาบาลสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้าอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index: TCI) โดยได้รับการประเมินจัดกลุ่มคุณภาพวารสารครั้งที่ 3 ให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ คุณเบญจวรรณ์ เอี่ยมสะอาด (รามาธิบดีพยาบาลสาร)
สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-2131 โทรสาร 02-201-2858

 
 
ฟอร์ม(Forms)