Photo Categories
 
:: Event   |    ดาวน์โหลด   |    เลือกปี :
 
Moral Home Room นักศึกษาพยาบาล
30/01/2562 - 30/01/2562
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาล เฉพาะทางระยะสั้น
04/02/2562 - 04/02/2562
ปฐมนิเทศหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
11/02/2562 - 11/02/2562
โครงการเรื่อง การอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
12/02/2562 - 12/02/2562
แสดงความยินดีกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
20/02/2562 - 20/02/2562
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
21/02/2562 - 21/02/2562
งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2561 สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา
26/02/2562 - 26/02/2562
Mass Meeting
25/03/2562 - 25/03/2562
ถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
02/04/2562 - 02/04/2562
ถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
02/04/2562 - 02/04/2562
ค่ายดอกแก้วรามา ครั้งที่ 10
05/04/2562 - 05/04/2562
Bye Nior
27/04/2562 - 27/04/2562
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2562
07/05/2562 - 07/05/2562
วันพยาบาลสากล
08/05/2562 - 08/05/2562
ปัจฉิมนิเทศและมอบขีดเนคไท
16/05/2562 - 17/05/2562
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2562
24/05/2562 - 24/05/2562
ปฐมนิเทศนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) ปีการศึกษา 2562
24/06/2562 - 24/06/2562
โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
26/06/2562 - 26/06/2562
ส่งมอบพยาบาล
01/07/2562 - 01/07/2562
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09/07/2562 - 09/07/2562
พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
26/07/2562 - 26/07/2562
การศึกษาดูงานของคณาจารย์และบุคลากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
4/07/2562 - 4/07/2562
รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ได้รับคัดเลือกเป็น “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2562
01/08/2562 - 01/08/2562
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
07/08/2562 - 07/08/2562
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ Enhancing Personality for smart nurse
09/08/2562 - 09/08/2562
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562
09/08/2562 - 09/08/2562
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2562
13/08/2562 - 13/08/2562
ปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
21/08/2562 - 21/08/2562
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2562
23/08/2562 - 23/08/2562
ปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
28/08/2562 - 28/08/2562
ปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
04/09/2562 - 04/09/2562
เทิดพระคุณครู ผู้สร้างคน ปีการศึกษา 2562
12/09/2562 - 12/09/2562
ด้วยรักและขอบคุณ
18/09/2562 - 18/09/2562
ด้วยความขอบคุณ...สานพลังแห่งความร่วมมือ
27/09/2562 - 27/09/2562
ปัจฉิมนิเทศ และอวยพรบัณฑิต ประจำปี 2562
01/10/2562 - 01/10/2562