ผลิตพยาบาลรองรับสังคมผู้สูงอายุ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเร่งผลิตพยาบาลรองรับสังคมผู้สูงอายุ