อาจารย์ ดร.สุธิดา มาสุธน เข้าร่วมสัมภาษณ์ในวิดีทัศน์พิเศษชุด "ใต้ร่มพระบารมี รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์"