ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ เข้าร่วมสัมภาษณ์ในวิดีทัศน์พิเศษชุด "ใต้ร่มพระบารมี รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์"