ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร เข้าร่วมสัมภาษณ์ในวิดีทัศน์พิเศษชุด "ใต้ร่มพระบารมี รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์"