โครงการประหยัดพลังงาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ณ ศาลายา