“ดูแลตัวเองอย่างไร เมื่อเริ่มตั้งครรภ์”

ผู้ช่วยอาจารย์เทวิกา โชคประสานชัย อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Daily Expert : นัดกับ NURSE ตอน “ดูแลตัวเองอย่างไร เมื่อเริ่มตั้งครรภ์” ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561