“ดูแลตนเองให้ถูกต้อง เมื่อเป็นกรดไหลย้อน”

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และอาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ RAMASQUARE ช่วง Daily Expert นัดกับ Nurse ตอน “ดูแลตนเองให้ถูกต้อง เมื่อเป็นกรดไหลย้อน” ออกอากาศทางสถานี Rama Channel True visions 42 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561 โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=xMVbDNvU-kI