คณะกรรมการประกันคุณภาพ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้

(ที่ปรึกษา)

 

(ประธาน)

 

(กรรมการ)

 

(กรรมการ)

 

(กรรมการ)

 

(กรรมการ)

 

(กรรมการ)

 

(กรรมการ)

 

(กรรมการ)

 

(กรรมการ)

 

(กรรมการ)

 

(กรรมการและเลขานุการ)