เกี่ยวกับหน่วยคุณภาพ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารความเสี่ยง การควบคุมเอกสารและข้อมูล การจัดการความรู้และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์มาตรฐานของระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดลสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และเกณฑ์สภาการพยาบาล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พัฒนา ปรับปรุงและกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีตามผลการประเมินคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2. ทบทวนปรับปรุงระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสอดคล้องตามระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการจัดการความรู้ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

4. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีและกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้