หน่วยพัฒนาคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งการแก้ไขแบบฟอร์ม RNED-F-064 ( 25 เม.ย. 2562 )

ขอแจ้งการแก้ไข RNED-F-275 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ( 12 ต.ค. 2561 )

ขอแจ้งการยกเลิกเอกสาร RNED-F-053 (065, 131, 140) ( 23 ก.ค. 2561 )

ขอแจ้งการแก้ไขแบบฟอร์ม มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 ( 21 มิ.ย. 2561 )

ขอแจ้งการแก้ไข F-044 (มคอ.3 และ มคอ.4) และ F-278 (มคอ.5) ( 01 มิ.ย. 2561 )