ที่อยู่ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร
ผู้ช่วยฯ ด้านกิจการด้านกิจการนักศึกษา


อาจารย์.ดร.สุมลชาติ ดวงบุบฝา
ผู้ช่วยฯ ด้านการศึกษาและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์


น.ส.ศุภญางค์ อ่อนดำ
หัวหน้างานการศึกษา และกิจการนักศึกษา

การศึกษา โทร 02-201-2130


น.ส.รินทร์ลภัส นิธิวัฒน์ชยากร
นักวิชาการศึกษา


นางรัตน์ตัญญู พิศาลสงคราม
นักวิชาการศึกษา


นางจันทโรทัย  ช่วยเพ็ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


น.ส.พิไลลักษณ์  สมตน
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

กิจการนักศึกษา โทร 02-201-1691, 02-201-0574


นางกันต์ฤทัย เปี่ยมโชคไชยกร
นักวิชาการศึกษา


นายเอกลักษณ์ อัศววิริยะโยธิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


น.ส.นฤมล ประทุมสูตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


น.ส.อรนุช บุญภูมิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ทะเบียน วัดและประเมินผล โทร 02-201-2010


นายวุฒิชัย อัตถาพงศ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


น.ส.สุณี ครุฑบุตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางเกษแก้ว เวชพร
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด


นางรุ่งนภา บุญสถิต
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Skill Lab โทร 02-201-0523


นายธีรวัฒน์ ช่างปัด
พยาบาล


น.ส.มิ่งกมล ภิบาลวงษ์
พยาบาล


นายนันท์พิวัฒน์ ธงแสนเมือง
ผู้ช่วยพยาบาล