โครงสร้างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕
( Program Structure of the 2012 curriculums )

   จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๑๔๒    หน่วยกิต
( Credit total 142 credit )
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐  หน่วยกิต (General education corse)  
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์                          10      หน่วยกิต (Credit)
    ( Social Sciences and Humanities )
1.1  รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 3 วิชา  7  หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
มมศท ๑๐๑      การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์      
MUGE 101      General Education for Human Development
2 (1-2-3)
มมศท ๑๐๒      สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์            
MUGE 102      Social Studies for Human Development
3 (2-2-5)
มมศท ๑๐๓      ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์)
MUGE 103      Arts and Science for Human Development
2 (1-2-3)
1.2 รายวิชาที่หลักสูตรกำหนดจำนวน 1 วิชา  3 หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
รมพย ๒๕๙      การสร้างเสริมสุขภาพ                      
RANS 259       Health Promotion
 3 (3-0-6)
2.  กลุ่มวิชาภาษา รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด         11   หน่วยกิต (Credit)
      ( Languages )
2.1  รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 3 วิชา 9  หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศภท ๑๐๐      ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       
LATH 100       Arts of Communication in Thai
3 (2-2-5)
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖         ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔           
LAEN103-106            English Level  1-4
3 (2-2-5)
หมายเหตุ : รหัสวิชา ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ เรียน ๒ วิชา ๖ หน่วยกิต
 
2.2  รายวิชาที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 1 วิชา 2 หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศภอ ๒๖๒      การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร           
LAEN 262       Listening and Speaking for Communication
  2 (1-2-3)
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์           9    หน่วยกิต (Credit)
     (Sciences and Mathematics )

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วทฟส ๑๑๐       ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                      
SCPY 11 0       General Physics Laboratory  
1 (0-3-1)
วทคม ๑๑๒      เคมีทั่วไป        
SCCH 112       General Chemistry
3 (3-0-6)
(ศึกษาทั่วไป 1 หน่วยกิต)
วทคม ๑๑๙      ปฏิบัติการเคมี                                
SCCH 11 9      Chemistry Laboratory
1 (0-3-1)
วทคม ๑๒๑      เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
SCCH 121       Basic Organic Chemistry
3 (3-0-6)
(ศึกษาทั่วไป 1 หน่วยกิต)
วทฟส ๑๕๙     ฟิสิกส์มูลฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
SCPY 159       Elementary Physics for Health Science  
3 (3-0-6)
วทคณ ๑๗๐     คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้
SCMA 170       Applicable Basic Mathematics and Statistics  
2 (2-0-4)
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (Specialized Courses) 106 หน่วยกิต (credit)  

1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                            28      หน่วยกิต (Credit)
    ( Fundamental for professional Courses )


(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วทกว ๑๐๑       กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน                             
SCAN 101       Basic Anatomy
3 (2-3-5)
วทคม ๑๑๒      เคมีทั่วไป        
SCCH 112      General Chemistry
3 (3-0-6)
(เฉพาะ 2 หน่วยกิต)
วทชว ๑๑๖      ชีววิทยาขั้นแนะนำ                           
SCBI 116        Introductory Biology
2 (2-0-4) 
วทชว ๑๑๗      หลักมูลของชีวิต                              
SCBI 117        Foundation of life
2 (1.5-1.5-3.5)
วทคม ๑๒๑      เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
SCCH 121       Basic Organic Chemistry
3 (3-0-6)
(เฉพาะ 2 หน่วยกิต)
วทภส ๒๐๒      เภสัชวิทยาพื้นฐาน                           
SCPM 202      Basic Pharmacology
3 (3-0-6)
วทสร ๒๐๒       สรีรวิทยาพื้นฐาน                            
SCPS 202       Basic Physiology
3 (2-3-5)
วทชค ๒๐๖      ชีวเคมีทั่วไป                                  
SCBC 206       General Biochemistry
3 (3-0-6)
วทจช ๒๐๖      จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 
SCMI 206       Medical Microbiology & Parasitology
3 (2-2-5)
รมพย ๒๔๔      หลักและกระบวนการเรียนการสอนสุขศึกษา 
RANS 244       Principle and Process of Teaching-Learning in Health Education    
2 (1-1-3)
รมพย ๓๔๕      พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล            
RANS 345       Pathophysiology in Nursing   
2 (2-0-4)
รมพย ๓๔๖      วิทยาการระบาด                             
RANS 346       Epidemiology
1 (1-0-2)

2. กลุ่มวิชาชีพ                                                  78      หน่วยกิต (Credit)
    ( Specialized courses )

2.1  ภาคทฤษฎี (Theory) 52  หน่วยกิต (Credit)

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
รมพย ๑๔๒      บทนำวิชาชีพและมโนมติพื้นฐานทางการพยาบาล 
RANS 1 42      Introduction to Nursing Profession and Conceptual Basis of Nursing
3 (3-0-6)
รมพย ๒๐๑      กระบวนการพยาบาล                                                   
RANS 201      Nursing Process
2 (1-2-3)
รมพย ๒๐๒      การประเมินภาวะสุขภาพ                    
RANS 202       Health Assessment
2 (1-2-3)
รมพย ๒๕๔      การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๑               
RANS 254       Nursing of Child and Adolescent I
2 (2-0-4)
รมพย ๒๖๑      การพยาบาลรากฐาน                        
RANS 261       Fundamental Nursing
4 (2-6-6) 
รมพย ๒๕๗      เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล     
RANS 257       Information Technology in Nursing
2 (1-2-3)
รมพย ๒๕๘      การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ ๑ 
RANS 258       Maternal -Newborn Nursing and Midwifery I
2 (2-0-4) )
รมพย ๓๐๑     การรักษาขั้นต้นการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย                              
RANS 301      Primary Medical Care and Nursing of Emergency and Disaster     
3 (2-2-5)
รมพย ๓๐๒      จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพทางการพยาบาล 
RANS 302       Ethics and Laws in Nursing Profession
2 (2-0-4)
รมพย ๓๔๒      สุขภาพประชาคมโลก                        
RANS 342       Global Health
1 (1-0-2)
รมพย ๓๔๔      สถิติและการวิจัยทางการพยาบาล          
RANS 344       Statistics and Nursing Research
3 (2-2-5)
รมพย ๓๔๙      การพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต ๑      
RANS 349       Psychiatric and Mental Health Nursing I 
2 (2-0-4)
รมพย ๓๕๐      การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๒               
RANS 350       Nursing of Child and Adolescent II      
2 (2-0-4) )
รมพย ๓๕๓      การพยาบาลผู้สูงอายุ                        
RANS 353       Gerontological Nursing  
2 (2-0-4) )
รมพย ๓๕๖      การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์๒ 
RANS 356       Maternal -Newborn Nursing and Midwifery II
3 (3-0-6)
รมพย ๓๕๗      การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์๓ 
RANS 357       Maternal-Newborn Nursing and Midwifery III
2 (2-0-4) )
รมพย ๓๕๘      การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑                        
RANS 358       Adult Nursing I
3 (3-0-6)
รมพย ๓๕๙      การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒                        
RANS 359       Adult Nursing II
3 (3-0-6)
รมพย ๔๐๔      การพยาบาลอนามัยชุมชน                  
RANS 404       Community Health Nursing
3 (2-2-5)
รมพย ๔๔๕      การบริหารการพยาบาล                     
RANS 445       Nursing Management   
2 (2-0-4) )
รมพย ๔๔๙      การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ๒       
RANS 449       Psychiatric and Mental Health Nursing II   
2 (2-0-4) )
รมพย ๔๕๓      ปัญหาและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล ๒ 
RANS 453       Issues and Trends in Nursing Profession
(2-0-4) )

๒.๒  ภาคปฏิบัติ (Practice)  ๒๖ หน่วยกิต (credit)

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
รมพย ๒๘๑      ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน                 
RANS 281       Fundamental Nursing Practicum
2 (0-8-2)
รมพย ๓๘๑      ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น           
RANS 381       Nursing of Child and  Adolescent  Practicum
3 (0-12-3)
รมพย ๓๘๒      ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑   
RANS 382       Nursing of Adult and Elderly  Practicum I
3 (0-12-3)
รมพย ๓๘๓      ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒   
RANS 383       Nursing of Adult and Elderly Practicum II     
3 (0-12-3)
รมพย ๓๘๖      ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑             
RANS 386      Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum I
3 (0-12-3)
รมพย๔๘๔       ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน            
RANS 484       Community Health Nursing Practicum
3 (0-12-3)
รมพย ๔๘๕      ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล              
RANS 485       Nursing Management Practicum
2 (0-8-2)
รมพย ๔๘๘      ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต   
RANS 488       Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum  
2 (0-8-2)
รมพย ๔๘๙      ปฏิบัติการรักษาขั้นต้นสำหรับพยาบาล     
RANS 489       Primary Medical for Nurses Practicum
2 (0-8-2)
รมพย ๔๙๐      ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๒       
RANS 490       Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum II
3 (0-12-3)

. หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต (Elective course)

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกเสรีที่มีการเปิดสอน โดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
พสสศ  ๑๐๑  การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี      
PBPS 101       Conflict Transformation by Peaceful Means
3 (3-0-6)
วกศท ๑๐๑      แอโรบิกเพื่อสุขภาพ                          
SPGE 101       Aerobics for Health
1 (0-2-1)
วกศท ๑๐๒      โยคะเพื่อสุขภาพ                   
SPGE 102       Yoga for Health
1 (0-2-1)
วกศท ๑๐๙      ว่ายน้ำ                                       
SPGE 10 9       Swimming
1 (0-2-1)
วกศท ๑๑๒      ลีลาศ                                         
SPGE 1 1 2       Social Dance
1 (0-2-1)
รมพย ๔๘๖      การพยาบาลในสาขาที่เลือกสรร             
RANS 486       Nursing   in Selected  Area
2 (1-4-3)
ศศภอ ๒๖๓      การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร       
LAEN 263       Reading and Writing for Communication
2 (1-2-3)
ศศภอ ๒๖๔      ตำนานเทพในภาษา วรรณคดี และภาพยนตร์ 
LAEN 264       Classical Mythology in Language, Literature, and Films
2 (2-0-4)
ศศภอ ๓๓๘      การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ       
LAEN 338       Effective Presentation in English
2 (1-2-3)
ศศภอ ๓๔๑      การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ 
LAEN 341       Task-based Communicative English
2 (1-2-3)
นอกจากนี้ยังมีรายวิชาอื่นๆ ที่นักศึกษาสามารถเลือกได้ตามความสนใจ