โครงสร้างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
( Program Structure of the 2017 curriculums )

   จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  134    หน่วยกิต
( Credit total 134 credit )
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General education corse)

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์                          14      หน่วยกิต (Credit)
    ( Social Sciences and Humanities )


1.1  รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 3 วิชา  7  หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
มมศท ๑๐๑      การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์      
MUGE 101      General Education for Human Development
2 (1-2-3)
มมศท ๑๐๒      สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์            
MUGE 102      Social Studies for Human Development
3 (2-2-5)
มมศท ๑๐๓      ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์)
MUGE 103      Arts and Science for Human Development
2 (1-2-3)
1.2 รายวิชาที่หลักสูตรกำหนดจำนวน 4 วิชา  7 หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

รมพย ๑๐๓       จิตวิทยาพัฒนาการและสุขภาพจิต                   
RANS 103       Development Psychology and Mental Health

2 (2-0-4)

รมพย ๑๒๒       การสร้างเสริมสุขภาพและสุขศึกษา                            
RANS 122       Health Promotion and Health education

3 (3-0-6)

รมพย ๒๑๒      แนวคิดพื้นฐานของการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพ  
RANS 212       Foundation concept of Interprofessional Practice

1 (1-0-2)

รมพย ๓๔๒      สุขภาพประชาคมโลก                                 
RANS 342       Global Health

1 (1-0-2)

2.  กลุ่มวิชาภาษา รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด         14   หน่วยกิต (Credit)
      ( Languages )

2.1  รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 3 วิชา 9  หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
ศศภท ๑๐๐      ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       
LATH 100       Arts of Communication in Thai
3 (2-2-5)
ศศภอ ๑๐๓      ภาษาอังกฤษระดับ ๑    
LAEN103        English Level  1
3 (2-2-5)
ศศภอ ๑๐๔      ภาษาอังกฤษระดับ ๒    
LAEN104        English Level  2
3 (2-2-5)
ศศภอ ๑๐๕      ภาษาอังกฤษระดับ ๓    
LAEN105        English Level  3
3 (2-2-5)
ศศภอ ๑๐๖      ภาษาอังกฤษระดับ ๔           
LAEN106        English Level  4
3 (2-2-5)
หมายเหตุ : รหัสวิชา ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ เรียน ๒ วิชา ๖ หน่วยกิต
 
2.2  รายวิชาที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 2 วิชา 5 หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

ศศภอ ๒๖๖      ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยศาสตร์สุขภาพ                  
LAEN 266       English for Health Science

3 (3-0-6)

ศศภอ ๒๖๓      การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร                
LAEN 263       Reading and Writing for Communication

2 (1-2-3)

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์           3    หน่วยกิต (Credit)
     (Sciences and Mathematics )


(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วทคณ ๑๘๒      สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ               
SCMA 182      Statistics for Health Science

2 (2-0-4)

รมพย ๓๔๖      วิทยาการระบาด                                       
RANS 346       Epidemiology

1 (1-0-2)
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (Specialized Courses)

1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                            20      หน่วยกิต (Credit)
    ( Fundamental for professional Courses )


(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วทกว ๑๐๑       กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน                             
SCAN 101       Basic Anatomy
3 (2-3-5)

วทคม ๑๒๕      เคมีอินทรีย์พื้นฐาน                             
SCCH 125       Basic Organic Chemistry

3 (3-0-6)

วทภส ๒๐๒      เภสัชวิทยาพื้นฐาน                                  
SCPM 202      Basic Pharmacology

  3 (3-0-6)

วทสร ๒๐๒      สรีรวิทยาพื้นฐาน                                    
SCPS 202       Basic Physiology

  3 (2-3-5)

วทชค ๒๐๖      ชีวเคมีทั่วไป                                           
SCBC 206       General Biochemistry

3 (3-0-6)

วทจช ๒๐๖      จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์                   
SCMI 206       Medical Microbiology & Parasitology

 3 (2-2-5)

รมพย ๓๔๕      พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล                    
RANS 345       Pathophysiology in Nursing

 2 (2-0-4)

2. กลุ่มวิชาชีพ                                                  77      หน่วยกิต (Credit)
    ( Specialized courses )

2.1  ภาคทฤษฎี (Theory) 41  หน่วยกิต (Credit)

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

รมพย ๑๒๑      บทนำวิชาชีพและมโนมติพื้นฐานทางการพยาบาล   
RANS 121       Introduction to Nursing Profession and Conceptual Basis of Nursing

2 (2-0-4)
รมพย ๒๐๙      กระบวนการพยาบาล                                                                     
RANS 209       Nursing Process
 3 (2-2-5)

รมพย ๒๕๒      จริยศาสตร์ทางการพยาบาล                          
RANS 252       Nursing Ethics

1 (1-0-2)

รมพย ๒๑๓      วิจัยทางการพยาบาล                                  
RANS 213       Nursing Research

2 (2-0-4)

รมพย ๒๑๔      เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล              
RANS 214       Information Technology in Nursing    

 2 (2-0-4)

รมพย ๓๐๙      ประเด็นปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล
RANS 309       Legal and Ethical Issues in Nursing

1 (1-0-2)

รมพย ๔๔๕      การบริหารการพยาบาล                               
RANS 445       Nursing Management           

2 (2-0-4)

รมพย ๒๐๖       การพยาบาลรากฐาน ๑                               
RANS 206       Fundamental Nursing I

4 (2-4-6) 

รมพย ๒๐๗      การพยาบาลรากฐาน ๒                               
RANS 207       Fundamental Nursing II

1 (0-2-1)

รมพย ๓๑๘      การพยาบาลผู้สูงอายุ                                  
RANS 318       Gerontological Nursing                    

1 (1-0-2)

รมพย ๓๑๙       การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑                    
RANS 319       Adult and Gerontological Nursing I

3 (3-0-6)

รมพย ๓๒๐       การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒                    
RANS 320       Adult and Gerontological Nursing II   

3 (3-0-6)

รมพย ๓๒๔       การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น                            
RANS 324        Nursing of Child and Adolescent       

3 (3-0-6)

รมพย ๓๒๕       การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์๑      
RANS 325       Maternal -Newborn Nursing and Midwifery I

3 (3-0-6)

รมพย ๔๐๗       การพยาบาลจิตเวช                                    
RANS 407       Psychiatric Nursing    

3 (3-0-6)

รมพย ๔๐๘       การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์๒       
RANS 408       Maternal -Newborn Nursing and Midwifery II

3 (3-0-6)

รมพย ๔๕๑       การรักษาขั้นต้นสำหรับพยาบาล                      
RANS 451       Primary Medical Care for Nurses      

2 (2-0-4)

รมพย ๔๐๙       การพยาบาลอนามัยชุมชน                            
RANS 409       Community Health Nursing

2 (2-0-4)

2.2  ภาคปฏิบัติ (Practice)  36  หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

รมพย ๒๘๔       ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน                           
RANS 284       Fundamental Nursing Practicum

1 (0-3-1)

รมพย ๓๘๔      ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑              
RANS 384       Nursing of Adult and Elderly Practicum I

4 (0-12-4)

รมพย ๓๘๕      ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒             
RANS 385       Nursing of Adult and Elderly  Practicum II

4 (0-12-4)

รมพย ๓๘๗      ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น                      
RANS 387       Nursing of Child and  Adolescent  Practicum

4 (0-12-4)

รมพย ๓๘๘      ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑
RANS 388      Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum I

4 (0-12-4)

รมพย ๔๘๑      ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต              
RANS 481       Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum                                 

3 (0-9-3)

รมพย ๔๘๒      ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน                      
RANS 482       Community Health Nursing Practicum

4 (0-12-4)

รมพย ๔๘๓      ปฏิบัติการรักษาขั้นต้นสำหรับพยาบาล                
RANS 483       Primary Medical for Nurses Practicum

3 (0-9-3)

รมพย ๔๘๗      ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๒
RANS 487       Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum II

4 (0-12-4)

รมพย ๔๘๐      ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ     
RANS 480       Nursing Internship

5 (0-14-5)

. หมวดวิชาเลือกเสรี     ๖ หน่วยกิต (Elective course)

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกเสรีที่มีการเปิดสอนจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย มหิดลได้ตามความสนใจ