ปีการศึกษา 2562    
 
 

:: ข้อมูลจำนวนนักศึกษาก่อนวันนำเสนอแผนการสอน ::
ชั้นปีที่ รหัส จำนวนนักศึกษา ลาออก จำนวนรวม รายชื่อนักศึกษา
1 61 243 - 244
  ** ไม่มารายงานตัว 4  สละสิทธิ์ 1
60 1 -

2

60 241 - 241
3 59 218 - 223
58 4 -
56 1*** -

*** หมายเหตุ *** 5611231 นายสุวนันท์ พินสะยัง ลงเฉพาะวิชา การพยาบาลเด็ก

4 58 212 - 216
57 3 -
55 1 -
 

 

 
:: ข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด หลังเปิดภาคการศึกษา ::
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 << Click Update : 19-6-61
 
:: ข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่คงเหลือก่อนสอบกลางภาค ::
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 << Click Update : 16-7-61
 
:: ข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่คงเหลือก่อนสอบปลายภาค ::
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 << Click