แบบฟอร์มเอกสาร
ใบคำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า
  ใบคำร้องขอลาพักการศึกษา / กลับเข้าศึกษา
  ใบคำร้องขอใบรับรองนักศึกษา
  ใบคำร้องทั่วไป
  ใบคำร้องลาออก

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ / สกุล
  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล และ สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 2 ฉบับ (เซ็นต์สำเนาถูกต้อง)
  ใบ pay-in เข้าบัญชี ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 20 บาท (เลขบัญชี 016-3-00325-6)
  ติดต่อยื่นเอกสารที่หลักสูตรพยาบาล ชั้น 4 ห้อง 419 รร.พยาบาลรามาธิบดี (พญาไท)