งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Writing for Publication in Nursing and Health” โดยได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Teresa Elizabeth Stone ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่คณาจารย์และนักศึกษาของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561Date: 13 DEC 2018