งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Manuscript for International Publication and Journal Selection” โดยได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Teresa Elizabeth Stone และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจิรญกุล ที่ปรึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติเป็นวิทยากรแก่คณาจารย์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ณ โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2561Date: 16 DEC 2018