รายชื่อวารสารที่ปรากฏอยู่ใน Beall’s list of predatory publishers

Date: 1 DEC 2019