กำหนดการส่งโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนการทำวิจัยของอาจารย์พยาบาลฯ ปี 2563


การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิจัยของอาจารย์พยาบาลฯ เป็นประจำทุกเดือนและได้กำหนดวันส่งโครงร่างวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณา เพื่อให้คณาจารย์ทราบกรอบเวลาในการพิจารณาทุนวิจัยและสามารถส่งโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งนี้หากการส่งโครงร่างวิจัยไม่ตรงรอบการพิจารณา อาจพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ