ติดต่อเรา

หน่วยวิจัยและนวัตกรรม โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ห้อง 404 ชั้น 4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-201-2342 โทรสาร 02-201-1673