ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

1 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (Original Article) หรือบทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีค่า Article Processing Charge (APC) พ.ศ. ๒๕๖๒ Download
2 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article) ในวาราสารวิชาการระดับนานาชาติ Download
3 ประกาศคณะฯ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล พ.ศ.๒๕๖๒ Download
4 ประกาศคณะฯ ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของอาจารย์พยาบาลจากเงินอุดหนุนทั่วไปในโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม พ.ศ. ๒๕๖๑ Download
5 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่านส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ.๒๕๖๑ Download
6 ประกาศคณะฯ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากองค์กรภายนอกคณะฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ Download
7 ประกาศคณะฯ การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก Download
8 ประกาศคณะฯ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่อาจารย์พยาบาลผู้สร้างผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕ Download
9 ประกาศคณะฯ ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของอาจารย์พยาบาลจากเงินอุดหนุนทั่วไปในโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม พ.ศ. ๒๕๕๖ Download
.