ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มต่างๆ

1 ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยของอาจารย์พยาบาลจากเงินอุดหนุนทั่วไปในโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม Download
2 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์พยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (โครงการเดี่ยว) Download
3 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์พยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (โครงการชุด) Download
4 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยฯ และขออนุมัติเบิกเงินงวดถัดไป Download
5 แบบรายงานการใช้เงิน (ตัวอย่าง) Download
6 แนวปฏิบัติการจัดทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย Download
1 แบบฟอร์มการเสนอขออนุมัติศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย์ Download
2 หนังสือนำ เพื่อขออนุมัติทำการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ Download
1 ขออนุมัติในหลักการเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนแก่อาจารย์พยาบาลผู้สร้างผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Download
2 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ม.ม.๐๐๓/๑) Download
3 แนวปฏิบัติ Download
1 ขออนุมัติในหลักการเสนอขอรับเงินรางวัลในวารสารวิชาการระดับสากล Download
2 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ม.ม.๐๐๓/๑) (ภาษาไทย) Download
3 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ม.ม.๐๐๓/๑) (ภาษาอังกฤษ) Download
1 แบบฟอร์มขออนุมัติในหลักการเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ/วิจัย Download
2 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ/วิจัย Download
1 ขออนุญาตใช้เครื่องมือวิจัย Download
1 ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย Download

.