หน่วยวิจัยและนวัตกรรม โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

กำหนดการส่งโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนการทำวิจัยของอาจารย์พยาบาลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อวารสารที่ปรากฏอยู่ใน Beall’s list of predatory publishers

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review Article) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตีพิมพ์บทความวิจัย (Original Article) หรือ บทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีค่า Article Processing Charge (APC) พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุ สำหรับกรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนหรือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่านส่วนงานต้นสังกัด พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์ม และขั้นตอน การขออนุมัติรับโอนเงิน/รับเช็ค และเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก

รายละเอียดเพิ่มเติม


More...

งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สถิติขั้นสูง: Logistic Regression” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรแก่คณาจารย์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 318 ชั้น 3 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่ 16 กันยายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Manuscript for International Publication and Journal Selection” โดยได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Teresa Elizabeth Stone และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจิรญกุล ที่ปรึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติเป็นวิทยากรแก่คณาจารย์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ณ โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Writing for Publication in Nursing and Health” โดยได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Teresa Elizabeth Stone ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่คณาจารย์และนักศึกษาของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่คณาจารย์และนักศึกษาของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม


More...

ติดต่อเรา

หน่วยวิจัยและนวัตกรรม โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ห้อง 404 ชั้น 4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-201-2342 โทรสาร 02-201-1673