ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตีพิมพ์บทความวิจัย (Original Article) หรือ บทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีค่า Article Processing Charge (APC) พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Date: 1 DEC 2019