ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 (มี 4 ประเภท)
1. ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย (Research Cluster) แบบบูรณาการและสหสาขา (Integrated and Multidisciplinary)
2. ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย (Research Cluster) แบบนักวิจัยหลายรุ่น (Multi-generation researchers)
3. ทุนสบันสนุนวิจัยแบบบูรณาการ ในพื้นที่ภาคกลางและกับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย (กาญจนบุรี, นครสววรค์ หรือ อำนาจเจริญ)
4. ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

Date: 1 DEC 2019