สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศให้ทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้สนใจสามารถส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัยได้ถึง ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนดังกล่าว มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html
ประกาศให้ทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
Date: 3 DEC 2019