You are here

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรุณาตรวจสอบชื่อ-สกุล เพื่อความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินและ
ใบประกาศนียบัตรและโปรดใช้ลำดับที่เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมและรับเอกสารต่าง ๆ
หากมีข้อผิดพลาดและต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามหน่วยงาน กรุณาติดต่อกลับ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 0-2201-1512, 0-2201-1608
 

หมายเหตุ - โปรดเตรียม Smart card และเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล
เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมและบันทึกหน่วยคะแนน CNEU (หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องอยู่
ระหว่างการพิจารณาจากสภาการพยาบาล)

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รายชื่อผู้เข้าประชุมวิชาการเรื่อง
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
วันที่ 3-7 มิถุนายน 2556
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล            สังกัด
1 น.ส.ชลธิชา อำนวยพร โรงพยาบาลบางปะกอก 1 กรุงเทพฯ
2 น.ส.วรรณา กรีทอง โรงพยาบาลเจิรญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพฯ
3 น.ส.พยงค์ แสนแก้ว โรงพยาบาลเจิรญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพฯ
4 พ.ต.ต.หญิง น้ำอ้อย ช่วยสระน้อย โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ
5 นายไชยยา สุทธิเจษฎาโรจน์ โรงพยาบาลค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
6 น.ส.พิศมัย วรรณวิไชย สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี
7 นางดวงเดือน พรหมวงศนันท์ โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน
8 นางพุทธนา ใบยา โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน
9 นางละอองดาว บุตรฉัยยา โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
10 นางวัชรียา โภคเสถียร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี
11 นางปนิดา ปิยกะโพธิ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี
12 น.ส.รัชนีกรณ์ สุ่มมาตย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี
13 นางเอมอร ปินะกะโพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี
14 น.ส.มัลลิกา ทับโพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ กรุงเทพฯ
15 นางอัจฉริยาภรณ์ ทิมปา โรงพยาบาลชุมพวง จ.นครราชสีมา
16 น.ส.เดือนนภา อิ่มเพ็ง โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จ.สุโขทัย
17 น.ส.ชฎาวรรณ แท่งทองเจริญสุข โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จ.สุโขทัย
18 นางพนมวัณย์ ทรงชุ่มสาย โรงพยาบาลตราด จ.ตราด
19 นางสุภาพร โครตชมภู โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
20 น.ส.จตุพร สุขเจริญ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
21 นางสุพรรณี เชื้อวงศ์ โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง
22 นางอมรา เทพไกรลาศ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี
23 น.ส.เยาวลักษณ์ เสือผู้ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ จ.นครนายก
24 น.ส.ชฎาธร อนุศาสนรักษ์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ จ.นครนายก
25 น.ส.ฉันทนา เพิ่มทรัพย์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท
26 น.ส.สมพิศ กลั่นหุ่น โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท
27 น.ส.วรรณศิริ ทิพย์โพทอง โรงพยาบาลชนแดน จ.เพชรบูรณ์
28 นายณัฐวุฒิ ฮ่องซุ่น โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส
29 น.ส.สายใจ ป้องภาษิต โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพฯ
30 น.ส.นิตยา อุปมา โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพฯ
31 น.ส.อรุณี สิงหราช โรงพยาบาลเอกชล จ.ชลบุรี
32 น.ส.นิษา อินทเศียร โรงพยาบาลเอกชล จ.ชลบุรี
33 น.ส.เกศแก้ว เจริญสุขโสภณ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
34 น.ส.กิตติยา วิริยะ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
35 น.ส.อรพินธุ์ ขันตี โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
36 น.ส.รุ่งนภา คำบูชา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
37 น.ส.ธิติมา จันทร์เทวาลิขิต โรงพยาบาลเขาสมิง จ.ตราด
38 นายเจษฎา ปู่ดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
39 น.ส.แก้วตา ชึขุนทด โรงพยาบาลเทพรัตน์ จ.นครราชสีมา
40 นายมาโนชญ์ ธนาเสถียร โรงพยาบาลเทพรัตน์ จ.นครราชสีมา
41 น.ส.วชิราภรณ์ ต๊ะวิชัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
42 นางปวริศา ปัจฉาภาพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
43 นางปิยะวดี สุนทรารักษ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
44 นายโกสินทร์ ปัญญาโพธิคุณ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ
45 นายณัฐพล ทองแก้ว โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ
46 น.ส.นาฏลดา เจริญหลาย โรงพยาบาลเสนา จ.อยุธยา
47 น.ส.พรพิมล แก้วมูล โรงพยาบาลขุนตาล จ.เชียงราย
48 นางสุมาลี ไชยพล โรงพยาบาลขุนตาล จ.เชียงราย
49 น.ส.รัตนาภรณ์ กองแก้ว โรงพยาบาลห้วยคต จ.อุทัยธานี
50 นางลักษณา พงษ์อภัย โรงพยาบาลปากท่อ จ.ราชบุรี
51 น.ส.นพเก้า ศรีภา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
52 นางปิยรัตน์ จันดี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
53 น.ส.บุณฑริกา มิ่งบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี
54 นางวรางรัตน์ พลบูรณ์ศรี โรงพยาบาลลำดวน จ.สุรินทร์
55 น.ส.วาสนา บุญเลื่อน โรงพยาบาลลำดวน จ.สุรินทร์
56 นางสิรนิตย์ ศิริบูรณ์ โรงพยาบาลลำดวน จ.สุรินทร์
57 นางวาสนา หวังจิต โรงพยาบาลลำดวน จ.สุรินทร์
58 นางชนาพร นนพละ โรงพยาบาลลำดวน จ.สุรินทร์
59 น.ส.อรวรรณ มองเพ็ชร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ
60 น.ส.สุชาดา ไชโย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ
61 น.ส.จันทร์แรม เภอสม โรงพยาบาลกันตัง จ.ตรัง
62 น.ส.มะลิวัลย์ ขวัญดำ โรงพยาบาลกันตัง จ.ตรัง
63 นางจำปา สุขจินดามณี ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ฯ กรุงเทพฯ
64 น.ส.สุภาธิณี นิ่มชะนะ โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพฯ
65 น.ส.สมพิศ ห้วยหงษ์ทอง ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ
66 นางพิสมัย ขาวเรือง ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
67 น.ส.จรินทร สมภู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จ.ราชบุรี
68 นางทัศนีย์ ภู่สำอางค์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จ.อ่างทอง
69 นางวรรณเพ็ญ สระทองยอด โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
70 น.ส.อรุณ คชคง โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
71 น.ส.ประภาพร เมืองวงศ์ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
72 นายศตชนมพรรษ เที่ยงตรง โรงพยาบาลบางมูลนาก จ.พิจิตร
73 นางธณัชชานันท์ ประดับคำ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี จ.ลพบุรี
74 น.ส.สุปารัตน์ ชินบุตร โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี จ.ลพบุรี
75 นางสาวิตรี ใจหาญ โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี
76 น.ส.วีณา เฉื่อยฉ่ำ โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี
77 น.ส.เขมิกา นุชประโคน โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
78 นายจักรพงษ์ พันธุ์ศิโรรัตน์ โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
79 นายพรเทพ บัวพันธ์ โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
80 นางลภัสรดา ทองสีแก้ว โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
81 น.ส.ดวงเดือน ใหม่ด้วง โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
82 นางกฤษยากร ยอดรัก โรงพยาบาลบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
83 นางจริยา ดวงตาน้อย โรงพยาบาลบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
84 น.ส.สนิ ตันติกุล โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพฯ
85 น.ส.วรรณนิภา นิกรถา โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพฯ
86 นางปาณิสรา วัชรินทร์ โรงพยาบาลสวนผึ้ง จ.ราชบุรี
87 น.ส.อุษา มั่นใจ โรงพยาบาลสวนผึ้ง จ.ราชบุรี
88 นางศิริกานดา คีรีรัตน์ โรงพยาบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี
89 น.ส.สุดารัตน์ กุลหกุล โรงพยาบาลบางระจัน จ.สิงห์บุรี
90 น.ส.ฉวีวงค์ ล้ำเลิศ โรงพยาบาลบางระจัน จ.สิงห์บุรี
91 น.ส.วันเพ็ญ จีรัตภรณ์ โรงพยาบาลราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
92 น.ส.ยุพาวดี ยิ้มแย้ม โรงพยาบาลราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
93 นางนุชจรินทร์ ศรีวิศร โรงพยาบาลราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
94 นางบุญตา ขำสำอางค์ โรงพยาบาลราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
95 น.ส.วรรชลีห์ แต้สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล  - วอน วังตาล กรุงเทพฯ
96 นางสุภาภรณ์ อ่ำจีน โรงพยาบาลสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
97 น.ส.วิปัศยา คุ้มสุพรรณ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
98 นางวิมล โท้เพ็ชร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
99 น.ส.เจริญ แตงอ่อน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จ.พิษณุโลก
100 น.ส.รุ่งทิพย์ บุญจอม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
101 น.ส.สิริพร วงษ์บรรณะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
102 น.ส.แคทรียา สมทอง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ
103 น.ส.สุพัตรา สาริกา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ
104 นางกาญจนา สกุลนาค โรงพยาบาลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
105 นางชนิตา พานจันทร์ โรงพยาบาลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
106 น.ส.เพนียน แท่นดี โรงพยาบาลลำดวน จ.สุรินทร์
107 น.ส.น้ำฝน ส่งบุญ โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี
108 นางอรทัย วรมาศกุล โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี
109 น.ส.ธัญรัตน์ คลองโปร่งเกต โรงพยาบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
110 นางนวลมณี สิมมา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
111 น.ส.ฉันทนา ช่างชุบ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
112 น.ส.พรรณทิพย์ภา อารีมิตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
113 น.ส.เบญจวรรณ ทิมดี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
114 น.ส.สิริภาวรรณ ทวีคุณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
115 น.ส.สุดารัตน์ ทองนุ่ม โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี จ.กาญจนบุรี
116 นายอุเทน หนูชิต โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี จ.กาญจนบุรี
117 น.ส.จีรวรรณ์ ประชุมฉลาด โรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์
118 พญ.วนิดา ทนกล้า โรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์
119 นายณรงค์ ทองเหมาะ โรงพยาบาลปราสาท จ.สุรินทร์
120 นางจินตนา ล้วนรัตน์ โรงพยาบาลบ้านฉาง จ.ระยอง
121 นางสมหญิง อินพุ่ม โรงพยาบาลบ้านฉาง จ.ระยอง
122 นางวิไลวรรณ ศิริ โรงพยาบาลบ้านฉาง จ.ระยอง
123 นางพลับพลึง อุทัยพงษ์ โรงพยาบาลบ้านฉาง จ.ระยอง
124 นางบุญธิดา สุขวัฒนา โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพฯ
125 นางกาหลง แจงบำรุง โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพฯ
126 นางจิราวัลย์ บุญติด โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพฯ
127 น.ส.สุปราณี ใจหาร โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จ.ชลบุรี
128 นายพีระชาติ ปัญญา โรงพยาบาลสอยดาว จ.จันทบุรี
129 นางมรกต ปัญญา โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
130 น.ส.สุภาพร มั่นสมใจ โรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
131 น.ส.ศศิกานต์ รัตนวงศ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
132 น.ส.สุกัญญา หาญกล้า โรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง
133 น.ส.นัยนา ชายคำ โรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง
134 น.ส.วิราภรณ์ ปิยพงศ์พรพิกุล บริษัทไทยโพลีคาร์บอเนต จ.ระยอง
135 นางสกุณา รุ่งเรือง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
136 นางประภา สรพิมพ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
137 น.ส.ปาณิสรา ยิ่งสวัสดิ์ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ
138 น.ส.สุภาพรรณ พิมพ์แก้ว โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
139 น.ส.ลินดา ศรีวริยกุล โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
140 น.ส.นฤมล จารุเวศ โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่
141 นางเจมจิรา แสนทวีสุข โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่
142 น.ส.เกศิณี ยุพพงษ์ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
143 นางอังคณา โรจน์จำนงค์ โรงพยาบาลบ้านบึง จ.ชลบุรี
144 น.ส.กาญจนา ทิวาบันเทิง โรงพยาบาลบ้านบึง จ.ชลบุรี
145 นางพรทิพย์ มลิวัลย์ โรงพยาบาลดอนพุด จ.สระบุรี
146 นางสุรีย์พร พงษ์เนตร โรงพยาบาลดอนพุด จ.สระบุรี
147 น.ส.นฤมล บุญศักดิ์ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 กรุงเทพฯ
148 น.ส.รัตนกร สุขสุทธิ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 กรุงเทพฯ
149 น.ส.นิตยา เดชพิทักษ์ศิริกุล โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
150 นางอรนุช มากรด โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
151 นางอภิชญา อิ่มแสงจันทร์ โรงพยาบาลหันคา จ.ชัยนาท
152 นางโยธกา อังอนันตระกูล โรงพยาบาลหันคา จ.ชัยนาท
153 น.ส.นันทพร เจียมชัยภูมิ โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
154 นางมณฑิยา กันเดิน โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
155 นายปัณณวิชญ์ มูลแก้ว โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย
156 น.ส.พัชรี มาลา โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย
157 นางทองใบ ชินภักดี โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ
158 นางสิรินาถ พงษาวดาร โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา
159 นายเปาโล ภูผาลี โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 กรุงเทพฯ
160 น.ส.ชนนพร พันธวงษ์ โรงพยาบาลลับแล จ.อุตรดิตถ์
161 นางกาญจนา หอมสมบัติ โรงพยาบาลลับแล จ.อุตรดิตถ์
162 นายศรุต เมืองสวาย โรงพยาบาลแก้วสนามนาง จ.นครราชสีมา
163 นางนิฤมล กองเพิ่มพูล โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 กรุงเทพฯ
164 นางศิริพร ไกรสังข์ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ.ชลบุรี
165 น.ส.วิจิตรา เกิดรอด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ.ชลบุรี
166 น.ส.วราภรณ์ ยารังกา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ.ชลบุรี
167 น.ส.กนกวรรณ ไวยกุฬา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ.ชลบุรี
168 นายกอบกู้ เผด็จศักดิ์ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ.ชลบุรี
169 นายสรายุทธ์ พงษ์ภุมมา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จ.ชลบุรี
170 น.ส.รุริญา เกิดกัน โรงพยาบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
171 น.ส.จิรารัตน์ กอสูงเนิน โรงพยาบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
172 นางบุญรักษ์ เจริญพงษ์ สถานพยาบาลธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
173 นางวิภารัตน์ จินรัตน์ สถานพยาบาลธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
174 น.ส.พัดชา หนูสวัสดิ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ จ.สุพรรณบุรี
175 นางน้ำเพชร บุญช่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ จ.สุพรรณบุรี
176 น.ส.กัลยาณี มะลิงาม โรงพยาบาลรัตนบุรี จ.สุรินทร์
177 น.ส.จารุวรรณ ช่องงาม โรงพยาบาลรัตนบุรี จ.สุรินทร์
178 นายวัฒนา ชินวงศ์ โรงพยาบาลรัตนบุรี จ.สุรินทร์
179 น.ส.วัชราภา บุญชัยยุทธศักดิ์ งานอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี
180 นางชฎามณี ใยดี โรงพยาบาลครบุรี จ.นครราชสีมา
181 น.ส.ฐิติมา สร้อยสละ โรงพยาบาลครบุรี จ.นครราชสีมา
182 น.ส.นิภาภรณ์ จามกระโทก โรงพยาบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา
183 นางประภาพร มีมาก โรงพยาบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา
184 นางนันทพร ศรีพันดอน โรงพยาบาลโนนสะอาด จ.อุดรธานี
185 น.ส.จิราพัชร รัตสิมวงศ์ โรงพยาบาลโนนสะอาด จ.อุดรธานี
186 นายศุภกัณตพิชญ์ ขันทะสีลา โรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย
187 นายวทัญญู สุตะวงค์ โรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย
188 นางทัชชา เส็งประสาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
189 นายอะที อองจำปา โรงพยาบาลภูเขียว จ.ชัยภูมิ
190 นางณัฐยา จันทร์รัตน์ โรงพยาบาลพัฒนานิคม จ.ลพบุรี
191 น.ส.สุนันทา สุขสมนิตย์ โรงพยาบาลพัฒนานิคม จ.ลพบุรี
192 นางจุรีย์ภรณ์ ชีพอุบัติ โรงพยาบาลท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
193 น.ส.เพ็ญพักตร์ เฟื่องฟุ้ง โรงพยาบาลท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
194 นายสุวิจักขณ์ สง่าประโคน โรงพยาบาลประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
195 นายธีรภัทร ชาญประโคน โรงพยาบาลประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
196 นางโสรญา สืบหิรัญ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
197 น.ส.ผกามาศ ปั่นเถื่อน ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
198 น.ส.สุวรรณี บุญมาจรินนท์ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
199 นางวัลลภา ศิริจันทรัตน์ งานบริการทางการแพทย์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรุงเทพฯ
200 น.ส.อุษา หีดนาคราม โรงพยาบาลสวี จ.ชุมพร
201 นายรัตนพล พลวัฒน์ โรงพยาบาลสวี จ.ชุมพร
202 น.ส.ฤดีรัตน์ วัดบุญเลี้ยง โรงพยาบาลเมืองเลยราม จ.เลย
203 น.ส.ปุณยวียร์ ทวีโชคธนะพงศ์ โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
204 น.ส.ธัญดา แย้มโรจน์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
205 น.ส.กันยารัตน์ เกิดแก้ว โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
206 น.ส.ยุพารัตน์ เข็มศรี โรงพยาบาลมวกเหล็ก จ.สระบุรี
207 นางปิยะดา โคตรภักดี โรงพยาบาลมวกเหล็ก จ.สระบุรี
208 น.ส.อัญชนก วัฒนไชย โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร
209 น.ส.วิไลพร อ่อนละมุล โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพฯ
210 น.ส.สุนิภา ชินวุฒิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จ.ชลบุรี
211 น.ส.อนิสา อรัญคีรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จ.ชลบุรี
212 น.ส.พิสมัย คล้ายสุวรรณ โรงพยาบาลวังทอง จ.พิษณุโลก
213 นายธีรพงศ์ แบนประเสริฐ โรงพยาบาลวังทอง จ.พิษณุโลก
214 น.ส.กิตติยา จินดาวงศ์ โรงพยาบาลนนทเวช จ.นนทบุรี
215 น.ส.สุพรรษา แสงสว่าง โรงพยาบาลนนทเวช จ.นนทบุรี
216 นางศิริพร พาทีทิน โรงพยาบาลขลุง จ.จันทบุรี
217 น.ส.นลินรัตน์ เสือเฒ่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง จ.ราชบุรี
218 นางสุนิตา สนั่นศิลป์ โรงพยาบาลนายายอาม จ.จันทบุรี
219 น.ส.สรัญญา คงขวัญ โรงพยาบาลนายายอาม จ.จันทบุรี
220 นางวราภรณ์ เมธาวรากุล โรงพยาบาลนายายอาม จ.จันทบุรี
221 น.ส.สมประสงค์ ชำนาญพุดซา โรงพยาบาลจักราช จ.นครราชสีมา
222 นางสมใจ นิลประทีปปรีชา โรงพยาบาลจักราช จ.นครราชสีมา
223 นางบุศยรินทร์ รัตนะดำรงรักษ์ โรงพยาบาลจักราช จ.นครราชสีมา
224 นางรุ่งกานต์ ถนัดทาง โรงพยาบาลจักราช จ.นครราชสีมา
225 น.ส.ภูริชญา จันทร์ประเสริฐ โรงพยาบาลบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
226 น.ส.จริยา จิตรเที่ยง โรงพยาบาลปะเหลียน จ.ตรัง
227 น.ส.ฐิติมา ดีเลียบ โรงพยาบาลปะเหลียน จ.ตรัง
228 น.ส.ภาวิณี ชูถึง โรงพยาบาลมาบอำมฤต จ.ชุมพร
229 น.ส.ปิยกาญจน์ แก้วพิชัย โรงพยาบาลมาบอำมฤต จ.ชุมพร
230 น.ส.รังสิมา เกษแดงสกลวุฒิ โรงพยาบาลมาบอำมฤต จ.ชุมพร
231 น.ส.พิศม์พธู วุฒิช่วย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จ.นครปฐม
232 นายวีรวัฒน์ ทองคำ โรงพยาบาลชัยบาดาล จ.ลพบุรี
233 น.ส.วรรณนิศา เทพรงค์ทอง โรงพยาบาลชัยบาดาล จ.ลพบุรี
234 นางสังวาลย์ สุรเดช ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข จ.นครราชสีมา
235 น.ส.พิกุลินา อดทน ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข จ.นครราชสีมา
236 นายสมศักดิ์ เจริญชัย โรงพยาบาลเดชา กรุงเทพฯ
237 นางรัฐภรณ์ อาภาผล โรงพยาบาลนากลาง จ.หนองบัวลำภู
238 นายเจริญ หมื่นพวง ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรุงเทพฯ
239 นางพรนิภา สักจง ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรุงเทพฯ
240 นายอธิคม กิ่งจันทร์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
241 นายเกริกเกียรติ เปริญกุล โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
242 ร.ต.หญิง ตรีชฎา จันทร์มณี โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา
243 น.ส.เอมอร ประทุมพงษ์ โรงพยาบาลเดชา กรุงเทพฯ
244 น.ส.จิตอุมา พัฒนเวช โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จ.ชุมพร
245 น.ส.อำพร อารีเวทย์ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จ.ชุมพร
246 น.ส.กรธ์กันร์ ติธรรม โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก
247 น.ส.วัชรี พิมพ์ภักดี โรงพยาบาลห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
248 น.ส.นิตยา มุ่งปั่นกลาง โรงพยาบาลห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
249 นางกันยา นภาพงษ์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
250 นางผ่องใส เจนศุภการ โรงพยาบาลวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
251 น.ส.จิตรา วรรธนะวุฒิ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
252 น.ส.จันทร์จิรา เดชเจริญพร โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
253 นางศรีไพร เรือนเถิน โรงพยาบาลแม่ระมาด จ.ตาก
254 น.ส.อัญชลี บรรลือ โรงพยาบาลแม่ระมาด จ.ตาก
255 นางชลิดา ตาคำปัญญา โรงพยาบาลแม่ระมาด จ.ตาก
256 นางแรมจันทร์ คุณมาศ โรงพยาบาลแม่ระมาด จ.ตาก
257 นางดวงใจ บุญตัว โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
258 น.ส.วาทินี สุขมาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
259 นางกนกจันทร์ เขม้นการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
260 น.ส.อภิญญา คชมาตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
261 น.ส.จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก
262 น.ส.วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก
263 น.ส.สิรินุช บูรณะเรืองโรจน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก
264 น.ส.รุ่งฤดี กล้าหาญ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นครนายก
265 น.ส.ศิรินันท์ ศิริเวช ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
266 น.ส.พนิดา เจริญสุข โรงพยาบาลคลองใหญ่ จ.ตราด
267 น.ส.บุษกร ผู้พิทักษ์รัตนกุล โรงพยาบาลคลองใหญ่ จ.ตราด
268 นางอารียา โพธิ์อุบล โรงพยาบาลคลองใหญ่ จ.ตราด
269 นางกฤษณา กิจถา โรงพยาบาลคลองใหญ่ จ.ตราด
270 นางดอกไม้ บุตรดา โรงพยาบาลบางกรวย จ.นนทบุรี
271 น.ส.ศิโรวรรดิ์ พุ่มกลั่น -
272 นางจิราพร กลิ่นประชุม ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง กรุงเทพฯ
273 น.ส.พันธิตรา พรมศร โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม จ.นครปฐม
274 น.ส.อรพรรณ พงษ์ไทย โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม จ.นครปฐม
275 น.ส.สุพร บุญเชิญ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม จ.นครปฐม
276 นายประวิก ทินกระโทก โรงพยาบาลสีคิ้ว จ.นครราชสีมา
277 น.ส.พรทิพย์ ชูแป้น โรงพยาบาลป่าพะยอม จ.พัทลุง
278 นางมนเทียน ธัญญเจริญ โรงพยาบาลบ้านไร่ จ.อุทัยธานี
279 นางคุณาสรณ์ กิตติโชคธัญบูรณ์ โรงพยาบาลบ้านไร่ จ.อุทัยธานี
280 นางรพีพรรณ พานิชเลิศ โรงพยาบาลบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
281 น.ส.พัชรินทร์ สร้อยสูงเนิน โรงพยาบาลบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
282 น.ส.คิดชนก ลมจะโปะ โรงพยาบาลปักธงชัย จ.นครราชสีมา
283 นางธนาวดี ลาภรวย โรงพยาบาลบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
284 นางสุธารัตน์ ผลมะไฟ โรงพยาบาลบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
285 น.ส.รุ่งทิวา ทองแจ่ม โรงพยาบาลหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
286 น.ส.เมวดี จารุจิตร โรงพยาบาลหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
287 น.ส.อรวรา ราชคม โรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย
288 น.ส.จรรยารักษ์ คำปัญโญ โรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย
289 น.ส.รพีพรรณ วงษา โรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย
290 นางสุวิมล สุวรรณรัตน์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
291 นางสุมาลี พรหมวงศ์ษา โรงพยาบาลลำสนธิ จ.ลพบุรี
292 น.ส.รพีพรรณ ชมอุต โรงพยาบาลพบพระ จ.ตาก
293 นางเสาวนีย์ แปลกลำยอง โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์
294 น.ส.พัชรนรี แจงสูงเนิน โรงพยาบาลชลประทาน จ.นนทบุรี
295 นางชวัลพัชร แก้ววัน โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
296 น.ส.อรัญรัตน์ สังข์ลาโพธิ์ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ.ภูเก็ต
297 นายวสันต์ ผลกุศล โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จ.ภูเก็ต
298 นางณัฐิมา กลางกัลยา ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข กรุงเทพฯ
299 นางจันทร์ฉาย วิสิทธิ์ผ่องพิบูล โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
300 นางจันทิมา พิสารพันธุ์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
301 นางขวัญยืน บุตรประเสริฐ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพฯ
302 น.ส.ศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัย โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพฯ
303 น.ส.วิภาวรรณ์ บัวใหญ่ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
304 น.ส.จิราภรณ์ สุมชาวงษ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
305 น.ส.จิรพร คำโสภา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
306 นางภูษณีย์ รัตตกูล โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพฯ
307 น.ส.นงนุช นุชอุดม โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพฯ
308 นางมิรา สมบัติวงศ์ โรงพยาบาลลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
309 น.ส.เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ
310 น.ส.อนุรี ชาญธวัชชัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ
311 น.ส.เรณู ขวัญยืน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ
312 น.ส.ศรัญญา คล้ายสกุล โรงพยาบาลปะทิว จ.ชุมพร
313 นางอรษา กิจธารา โรงพยาบาลปะทิว จ.ชุมพร
314 น.ส.จิราพร บุญยอ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพฯ
315 น.ส.สุมาลี แย้มจู โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพฯ
316 น.ส.อารีวรรณ รักแดง โรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
317 น.ส.อุษณีย์ วิชญธรกุล โรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
318 นางพูลศรี อร่ามอารีรักษ์ โรงพยาบาลเขาพนม จ.กระบี่
319 น.ส.พัชรินทร์ ภาชนะทอง โรงพยาบาลเขาพนม จ.กระบี่
320 นางชัญชนาด สิทธิชัย โรงพยาบาลบ้านลาด จ.เพชรบุรี
321 น.ส.สุฑารัตน์ มาเกิด โรงพยาบาลบ้านลาด จ.เพชรบุรี
322 น.ส.กัญญา นพปรีชาฉัตร โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
323 นางลัดดาวรรณ โภชน์พันธ์ โรงพยาบาลกำแพงแสน จ.นครปฐม
324 น.ส.ปาลิดา ด่อนสิงหะ โรงพยาบาลนครชัยศรี จ.นครปฐม
325 นางสายยน ทินนท์ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จ.แพร่
326 นางนฤมล ทองประไพ โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จ.แพร่
327 น.ส.ภูริตา จั่นเพ็ชร โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ กรุงเทพฯ
328 นายเอนก จำรัส โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จ.ภูเก็ต
329 นายฟาอิส วาเลาะแต โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จ.ภูเก็ต
330 นายสรายุทธ นามเมือง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี จ.นนทบุรี
331 น.ส.รสนา อภิบาลแบ โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา
332 นางอรุณวรรณ์ ปัทมะโสภา โรงพยาบาลหนองฉาง จ.อุทัยธานี
333 น.ส.มลิษา จงกสิกรรม โรงพยาบาลหนองฉาง จ.อุทัยธานี
334 นางชาลีวัลย์ พรรณาศร โรงพยาบาลสามเงา จ.ตาก
335 นางนาฏยา บุญโท โรงพยาบาลสามเงา จ.ตาก
336 น.ส.นภคพร รจนา โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพฯ
337 น.ส.สุวิภา ปะวันตา โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพฯ
338 น.ส.กฤติยา ช้อนพิมาย โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล นวมินทร์ กรุงเทพฯ
339 น.ส.กันยารัตน์ พาหา โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล นวมินทร์ กรุงเทพฯ
340 น.ส.ลลนา ดาราต่าย ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง กรุงเทพฯ
341 น.ส.พัชรินทร์ ชอบค้า สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี
342 น.ส.จรินภร บัวภา โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน กรุงเทพฯ
343      
344      
345      
346      
347      
348      
349      
350      
351      
352      
353      
354      
355      
356      
357      
358      
359      
360      
361      
362      
363      
364      
365      
366      
367      
368      
369      
370      
371      
372      
373      
374      
375      
376      
377      
378      
379      
380