You are here

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
 
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ก่อตั้งมาพร้อมกับโรงเรียน
แพทย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2508 เดิมใช้ชื่อว่า "โรงเรียนพยาบาล
ผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี"
มีเป้าหมายเพื่อจัดการศึกษาวิชาการ
พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยาตามมาตรฐานสากล
โดนในระยะแรกมีผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพยาบาล
จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์มาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำ
หลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ ทำให้โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดีมีการเรียนการสอนที่นำสมัย

ต่อมาในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น "ภาควิชาพยาบาลศาสตร์" ซึ่งถือเป็น
ภาควิชาหนึ่งในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบ ซึ่งต้องดูแลงาน
ทั้งด้านบริการพยาบาลและการศึกษาพยาบาล

ปัจจุบันมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวและเหมาะสมกับความรับผิดชอบของ
สถาบันการศึกษาพยาบาล ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษา
การวิจัย และการบริการวิชาการ นอกจากนี้
เพื่อเพิ่มความเป็นสากล ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.
2553 จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี"
"Ramathibodi School of Nursing"

ปรัชญา
การบูรณาการระหว่าง การศึกษา การวิจัย และ
บริการวิชาการ เป็นปัจจัยสำคัญสู่ความเป็นเลิศ
ในการผลิตบัณฑิตพยาบาล และสร้างสรรค์
วิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษย์
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในภูมิภาค
เอเชีย และเป็นประทีปส่องทางด้านสุขภาพ
ของประเทศ
ดอกไม้สัญลักษณ์ ประจำโรงเรียน
ดอกแก้ว หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Orange
Jessamine (Murraya paniculata) ซึ่งเป็นดอกไม้
สีขาวอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม คล้ายกับทีมงานการพยาบาล
 School of Choice
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมุ่งมั่นพัฒนาการเรียน
การสอนให้ทันสมัย มีความเป็นสากล พร้อมทั้ง
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้
และตอบรับกับวิถีชีวิตร่วมสมัย เพื่อให้โรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดีเป็นทางเลือกอันดับ 1 ของ
ผู้ที่สนใจศึกษาวิชาการพยาบาลทุกคน