You are here

งานบริการวิชาการ

นายสุเทพ ธุระพันธ์
ดร. สุเทพ ธุระพันธ์
หัวหน้างานบริการวิชาการ
โทร. 02-201-1608,02-201-1512
 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
นายพิสิทธิ์ โพธิกุล
นายพิสิทธิ์ โพธิกุล
โทร. 02-201-1608,02-201-1512
 
นางสุธารัตน์ ลิขิตสารวิทย์
นางสุธารัตน์ ลิขิตสารวิทย์
โทร. 02-201-1608,02-201-1512
 
นางสาวณัฐณิชาช์ วัยวัฒน์ภัทรกุล
นางสาวณัฐณิชาช์ วัยวัฒน์ภัทรกุล
โทร. 02-201-1608,02-201-1512
 
นายสมัชชา จันปานใจ
นายสมัชชา จันปานใจ
โทร. 02-201-1608,02-201-1512
 
หลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้น
นางสาวอัจฉรา เทียนทอง
นางสาวอัจฉรา เทียนทอง
โทร. 02-201-2016
 
นางสาวสุภาพร ลิ้มคองโค
นางสาวสุภาพร ลิ้มคองโค
โทร. 02-201-0736