You are here

ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

นายภาสกร ศิระพัฒนานนท์
นายภาสกร ศิระพัฒนานนท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทร. 02-201-0531
 
สื่อสารองค์กรและสารสนเทศ
นางสาวพจนีย์ เกลียวสีนาค
นางสาวพจนีย์ เกลียวสีนาค
นักวิชาการสารสนเทศ
โทร. 02-201-0849
 
นางสาวนิติพร หิรัญบุตร
นางสาวนิติพร หิรัญบุตร
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
โทร.02-201-2014
 
นางสาวแพร บรรณาการ
นางสาวแพร บรรณาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-201-2014
 
นายณัฐภัทร พิจารโชติ
นายณัฐภัทร พิจารโชติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
02-201-0623
 
นางสาวสาณิฏฐี พิพิธศุภผล
นางสาณิฏฐี พิพิธศุภผล
นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
02-201-0623
 
นายมงคล แปลงกาย
นายมงคล แปลงกาย
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
โทร. 02-201-0599
 
นางสาวรัตน์ธินันต์ วรรณโกษิตย์
นางสาวรัตน์ธินันต์ วรรณโกษิตย์
นักวิชาการสารสนเทศ
โทร. 02-201-0599
 
นายพงศธร คำหอมกุล
นายพงศธร คำหอมกุล
โทร. 02-201-1680
 
นายธัญทัศน์ กระการดี
นายธัญทัศน์ กระการดี
โทร. 02-201-1680
 
วิเทศสัมพันธ์
นายเขมรัฐ พงษ์โสภณ
นายเขมรัฐ พงษ์โสภณ
โทร. 02-201-2012
 
คุณภาพบริหารความเสี่ยง นโยบายและแผน
นางสาววินา ขวัญตา
นางสาววินา ขวัญตา
โทร. 02-201-2157
 
นางสาวพิชชาภรณ์ ศิริโสดา
นางสาวพิชชาภรณ์ ศิริโสดา
โทร. 02-201-2157
 
นางสาวเกตุวดี เจือจันทร์
นางสาวเกตุวดี เจือจันทร์
โทร. 02-201-1278
 
วารสารและตำรา
นางสาวเบญจวรรณ์ เอี่ยมสะอาด
นางสาวเบญจวรรณ์ เอี่ยมสะอาด
โทร. 02-201-2131
 
นางสาวสายสุนีย์ อุยพานิชยนตร์
นางสาวสายสุนีย์ อุยพานิชยนตร์
โทร. 02-201-0849
 
บริการการศึกษา
นางสาว ฤทัยรัตน์ ผ่องทิพย์
นางสาว ฤทัยรัตน์ ผ่องทิพย์
โทร. 02-201-0513
 
นางสาวจินตนา เกตุโกวิทย์
นางสาวจินตนา เกตุโกวิทย์
โทร. 02-201-1698
 
นางสาวนัฐยา ศรีสุข
นางสาวนัฐยา ศรีสุข
โทร. 02-201-1604
 
นางสาวพัชราพรรณ โลหะนี
นางสาวพัชราพรรณ โลหะนี
โทร. 02-201-1604
 
นางสมหมาย แป้นเอม
นางสมหมาย แป้นเอม
โทร. 02-201-0662
 
นางสาวประไพ แตงมั่ง
นางสาวประไพ แตงมั่ง
โทร. 02-201-0662
 
นางณัฐมน พูลเกษร
นางณัฐมน พูลเกษร
โทร. 02-201-0662
 
นางสาวปุญญาพร เราเจริญสุข
นางสาวปุญญาพร เราเจริญสุข
โทร. 02-201-0662
 
นางสาวจีรนันท์ สีบัณฑิตย์
นางสาวจีรนันท์ สีบัณฑิตย์
โทร. 02-201-0662
 
นางสาวรุ่งอรุณ กล่อมจิต
นางสาวรุ่งอรุณ กล่อมจิต
โทร. 02-201-0662