You are here

งานการศึกษาพยาบาลศาสตร์

นางสาวศุญญางค์ อ่อนดำ
นางสาวศุญญางค์ อ่อนดำ
หัวหน้างานการศึกษา และกิจการนักศึกษา
02-201-2130
 
หลักสูตรปริญญาตรี
นางจันทโรทัย ช่วยเพ็ง
นางจันทโรทัย ช่วยเพ็ง
โทร. 02-201-2130
 
นางรัตน์ตัญญู พิศาลสงคราม
นางรัตน์ตัญญู พิศาลสงคราม
โทร. 02-201-2130
 
นางสาวพิไลลักษณ์ สมตน
นางสาวพิไลลักษณ์ สมตน
โทร. 02-201-2130
 
นางสาวณัฐสุดา คำอุ่ม
นางสาวณัฐสุดา คำอุ่ม
โทร. 02-201-2130
 
กิจการนักศึกษา
นางกันต์ฤทัย เปี่ยมโชคไชยกร
นางกันต์ฤทัย เปี่ยมโชคไชยกร
โทร. 02-201-1691,02-201-0574
 
นางสาววาสนา เปรมสุวรรณ์
นางสาววาสนา เปรมสุวรรณ์
โทร. 02-201-1691,02-201-0574
 
นางสาวนฤมล ประทุมสูตร
นางสาวนฤมล ประทุมสูตร
โทร. 02-201-1691,02-201-0574
 
นายเอกลักษณ์ อัศววิริยะโยธิน
นายเอกลักษณ์ อัศววิริยะโยธิน
โทร. 02-201-1691,02-201-0574
 
Skill Lab
นายธีรวัฒน์ ช่างปัด
นายธีรวัฒน์ ช่างปัด
โทร. 02-201-0523
 
นางสาวมิ่งกมล ภิบาลวงษ์
นางสาวมิ่งกมล ภิบาลวงษ์
โทร. 02-201-0523
 
นายนันท์พิวัฒน์ ธงแสนเมือง
นายนันท์พิวัฒน์ ธงแสนเมือง
โทร. 02-201-0523
 
งานทะเบียน วัดและประเมินผล
นายวฺุฒิชัย อัตถาวงศ์
นายวฺุฒิชัย อัตถาวงศ์
โทร. 02-201-2010
 
นางสาวสุณี ครุฑบุตร
นางสาวสุณี ครุฑบุตร
โทร. 02-201-2010
 
หอพักนักศึกษา
นางสาวอรนุช บุญภูมิ
นางสาวอรนุช บุญภูมิ
โทร.