You are here

งานบัณฑิตศึกษา และวิจัย

นางสาวศศิธร ประเวช
นางสาวศศิธร ประเวช
หัวหน้างานงานบัณฑิตและวิจัย
โทร. 02-201-0607
 
หลักสูตรปริญญาโท
นางสาวพัณณ์ชิตา ลิ้มอารีย์
นางสาวพัณณ์ชิตา ลิ้มอารีย์
โทร. 02-201-0607
 
นางสาวจีรวรรณ โหม่งหรุ่น
นางสาวจีรวรรณ โหม่งหรุ่น
โทร. 02-201-0608
 
นางสิริวรรณ พิจารโชติ
นางสิริวรรณ พิจารโชติ
โทร. 02-201-0608
 
นางสาวพิมพ์ชนก ขำท้วม
นางสาวพิมพ์ชนก ขำท้วม
โทร. 02-201-2018
 
งานสารบรรณ
นางสาวนฤมล ทิพวัฒน์
นางสาวนฤมล ทิพวัฒน์
โทร. 02-201-2018
 
หลักสูตรปริญญาโท(นานาชาติ)
นางสาวทักษอร วงศ์ทองคำ
นางสาวทักษอร วงศ์ทองคำ
โทร. 02-201-0638
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นางสาวสุณิสา บัวประเสริฐ
นางสาวสุณิสา บัวประเสริฐ
โทร. 02-201-2174
 
วิจัย
นางกานต์พิชชา คชประภา
นางกานต์พิชชา คชประภา
โทร. 02-201-2342
 
นางสาวจริยา สว่างชม
นางสาวจริยา สว่างชม
โทร. 02-201-2342