You are here

ผู้บริหารพบสายสนับสนุนครั้งที่ 2/2562

 
     โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุม “ผู้บริหารพบบุคลากรสายสนับสนุน” ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 610 โรงเรียน พยาบาลรามาธิบดี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานการประชุม และคณะผู้บริหารของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานงานของบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมรับฟังนโยบายและทิศทางการบริหารองค์กร
     ในโอกาสนี้นายภาสกร ศิระพัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และทีมหัวหน้างาน ขอมอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เข้ามารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี