You are here

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี พ.ศ.2562

 

           รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนแก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 จำนวน 31 คน ที่ได้รับทุนเพื่อเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ สถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

St.Luke’s International University, Japan จำนวน 2 ทุน ได้แก่

1. นางสาว ภชพร นิลหวัง

2.นางสาว สุภัสสรา กิตติวงษ์วิวัฒน์

Mie Prefectural College of Nursing, Japan จำนวน 3 ทุน ได้แก่

1. นางสาว พนิตรา บุญมั่น

2. นางสาว พิมพ์ปวีณ์ จันทร์นวล

3. นางสาว สุนัทธนันท์ วงศ์สีชิน

School of Nursing, National Taiwan University, Taiwan จำนวน 3 ทุน ได้แก่

1. นางสาว ณัฐชา จันทร์แจ่มกระจ่าง

2. นางสาว นฐสรณ์ ศิริสัมพันธ์

3. นาย ปภาวิชญ์ อินทเนตร

College of Nursing, Taipei Medical University, Taiwan จำนวน 5 ทุน ได้แก่

1. นางสาว ณัฐวรา นันเจริญ

2. นางสาว ภิมรภัฎ อธิศอัษฎา

3. นางสาว ศุภิสา ละอองมณี

4. นางสาว สโรชา กิจวิวัฒนกุล

5. นางสาว สิริยุพา แก้วบุญศรี

Department of Nursing, Tzu Chi University, Taiwan จำนวน 8 ทุน ได้แก่

1. นางสาว กุลธิดา แซ่ลิ่ม

2. นางสาว จุฑามาส วุทธสังข์

3. นางสาว ชัชมล กล่ำพลบ

4. นางสาว ธัญลักษณ์ ผิวงาม

5. นางสาว บัณฑิตา มนตรี

6. นางสาว บุญยวีร์ ช่างสุวรรณ์

7. นางสาว มนสิชา สกุลเชื้อ

8. นางสาว อุบลรัตน์ วจนะศิลา

School of Nursing, Universitas Gadjah Mada, Indonesia จำนวน 10 ทุน ได้แก่

1. นางสาว กมลรัตน์ ติดพรม

2. นางสาว คุณัญญา ประทุมานนท์

3. นางสาว จุฑามาศ ไพยรัตน์

4. นางสาว ชนนิกานต์ อยู่สุข

5. นางสาว เทียนทิพย์ อยู่ในธรรม

6. นางสาว เนตรชนก ถนอมวงศ์

7. นางสาว พิมพ์ลภัส อัจนากิตติ

8. นางสาว วิสาขา ชินศรี

9. นางสาว สุวพิชชา บุญเจริญ

10. นางสาว อรสา ช่อมะลิ