You are here

ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร

          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 1337 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สั่ง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562