You are here

การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน

 

           สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ วิธีการใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยให้กับอาจารย์ในสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2562