You are here

ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พร้อมทีมบริหาร เข้าพบนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

 
     รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พร้อมทีมบริหาร เข้าพบนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และพูดคุยซักถาม ความต้องการ ข้อเสนอแนะต่างๆ ในด้านการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติ ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.นุชนาฏ สุทธิ ประธานหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ คณะนักเรียน ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 610 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี